Course catalogue


  
 

 •  Arbetsrehabilitering inom IPS, del I, 7,5hp

  Instructor-led training

  Arbetsrehabilitering inom IPS ges av Institutionen för Hälsovetenskaper vid Lunds universitet. Kursdeltagare komptensutvecklas i IPS, som är en av de högst prioriterade psykosociala insatserna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. 

  TopicMedicin & hälsa
 •  Arbetsrätt, 15hp

  Instructor-led training

  Kursen behandlar främst anställningsavtalet, kollektivavtalssystemets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
 •  Avancerad sjukvårdssvenska för personal med annat modersmål, 7,5 hp

  Instructor-led training

  Är du anställd inom hälso- och sjukvården hos Region Skåne med annat modersmål än svenska?Vill du fördjupa dina kunskaper i det verksamhetsnära språket? Lunds universitet erbjuder en yrkesspråksutbildning i sjukvårdssvenska på distans. Fokus ligger på att fördjupa din förmåga i muntlig och skriftlig kommunikation, uttal och hörförståelse.

  TopicMedicin & hälsa
  Social hållbarhet och samhällsutveckling
 •  Commercialising Research-Based Ideas

  Instructor-led training

  This one-day action-oriented course introduces academic researchers to entrepreneurial processes and practical tools to assess, develop and communicate the commercial potential of science-based research ideas.

  TopicIn English
  Innovation & entreprenörskap
 •  Entrepreneurship, Innovation EcoSystems and Science Parks

  Instructor-led training

  This tailor-made programme for Indonesia-based actors aims to build capacity to develop and implement National Innovation Systems for participants with a mandate to initiate organisational change. The programme is given by Lund University in collaboration with key actors from the Swedish National and Regional Innovation System.

  TopicIn English
  Innovation & entreprenörskap
 •  Familjeterapi vid ätstörning HT 2024

  Instructor-led training

  Familjeterapi är en evidensbaserad behandlingsmetod vid ätstörningar, som har bäst stöd vid behandling av barn och ungdomar men är även framgångsrik vid behandling av vuxna. Denna utbildning riktar sig till de som arbetar med behandling av de som drabbats av ätstörning.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Fortsättningskurs för familjeterapi vid ätstörning HT 2023

  Instructor-led training

  Familjeterapi är en evidensbaserad behandlingsmetod vid ätstörningar, som har bäst stöd vid behandling av barn och ungdomar men är även framgångsrik vid behandling av vuxna. Denna utbildning riktar sig till de som arbetar med behandling av de som drabbats av ätstörning.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Fysik för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet.

  Instructor-led training

  Denna kurs från Nationellt resurscentrum för fysik ingår i Lärarlyftet. Anmälan är öppen mellan 15 mars-15 april 2024 på www.antagning.se  Vi tar även in sena anmälningar fram till kursstart.

  TopicLärande & pedagogisk utveckling
 •  Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess, 15 hp

  Instructor-led training

  Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en distanskurs som utbildar deltagare i den förvaltningsrättsliga regleringen, allmänna förvaltningsrättsliga principer och om offentlighet och sekretess.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
 •  Gipstekniker, 22,5hp

  Instructor-led training

  Gipstekniker kompetensutvecklar kursdeltagare i en gips-teknisk utbildning med fördjupade teoretiska kunskaper inom bland annat anatomi, biomekanik och ortopedi med betoning på frakturlära.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Grundkurs i avancerad sjukvårdssvenska för personal med annat modersmål, 7,5 hp

  Instructor-led training

  Är du anställd inom hälso- och sjukvården hos Region Skåne med annat modersmål än svenska? Behöver du fördjupa dina kunskaper i det verksamhetsnära språket? Lunds universitet erbjuder en yrkesspråksutbildning i sjukvårdssvenska på distans. Fokus ligger på att ge dig grundläggande förmåga i muntlig och skriftlig kommunikation, uttal och hörförståelse.

  TopicMedicin & hälsa
  Social hållbarhet och samhällsutveckling
 •  Grundkurs i medicinsk rätt

  Instructor-led training

  För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och för dig som går en utbildning med hälso- och sjukvårdsinriktning. Kursen är praktiskt inriktad och ger svar på många av de juridiska frågor du behöver kunna hantera i din yrkesutövning. 

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
  Medicin & hälsa
 •  Inför Kunskapsprovet för läkare

  Instructor-led training

  Förberedande insats inför kunskapsprovet för läkare utbildade utanför EU/ESS. Detta är en unik möjlighet för dig som är läkare och utbildad utanför EU/ESS och som inom snar framtid planerar att genomföra Socialstyrelsens kunskapsprov. Genom strukturerad repetition av dina teoretiska medicinska kunskaper ges du möjlighet att på bästa sätt vara förberedd för att klara kunskapsprovet och på så sätt komma ett steg närmare svensk legitimation och ett arbete inom svensk sjukvård.

  TopicMedicin & hälsa
  Social hållbarhet och samhällsutveckling
 •  Intensivutbildning i sjukvårdssvenska för hälso- och sjukvårdspersonal 37,5hp (HT'24)

  Instructor-led training

  Lunds universitet har i samarbete med Region Skåne och Arbetsförmedlingen tagit fram en digitalutbildning för dig som är legitimerad i utlandet och vill förbättra dina kunskaper i svenska inför Socialstyrelsens kunskapsprov för legitimerade yrken inom hälso- och sjukvård. Genom en intensivutbildning i sjukvårdssvenska är du ett steg närmare svensk legitimation och ett arbete inom svensk sjukvård. 

  TopicMedicin & hälsa
  Social hållbarhet och samhällsutveckling
 •  Juridik för lärare på gymnasiet, 90 hp (1-90hp). Ingår i Lärarlyftet.

  Instructor-led training

  Kursen består av ett antal delkurser som alla behandlar olika rättsområden inom juridiken. Delkurserna är anpassade till gymnasieskolans kurser i juridik och täcker in alla de delområden som en gymnasielärare i juridik undervisar i. Undervisningen sker på distans vilket innebär en stor frihet för kursdeltagaren att planera och anpassa studierna efter det egna schemat.

  Vi tar emot sena anmälningar fram till kursstart i september 2024. Anmälan görs via antagning.se.

  TopicLärande & pedagogisk utveckling
 •  Juridisk introduktionskurs, 15 hp

  Instructor-led training

  Juridisk introduktionskurs ges av juridiska institutionen vid Lunds universitet och är en internetbaserad fristående kurs som motsvarar tio veckors studier. Kursen ämnar ge kunskap kring rättsområden såsom konsumenträtt, rättsteknik och straffrätt

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
 •  Kardiovaskulära sjukdomar för specialiserade team ht 2022

  Instructor-led training

  Syftet är att tillgodose behovet av interprofessionella team på arbetsplatsen. Läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter ska lära tillsammans för ökad implementering av ny kunskap.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Klinisk genetik och genetisk vägledning 1

  Instructor-led training

  Utbildningen syftar till att ge deltagarna en ökad kunskap om klinisk genetik och om hur man kommunicerar och informerar individer och familjer om ärftlig sjukdom. 

  TopicMedicin & hälsa
 •  Konst, kultur och hälsa, 7,5 HP 2024

  Instructor-led training

  Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet arrangerar i samarbete med Primärvården i Region Skåne en uppdragsutbildning om konst, kultur och estetik som resurs inom vård och omsorg. Kursen vänder sig till personal inom hälsa, vård och omsorg, socialt arbete och vid kulturinstitutioner, samt inom andra verksamheter som berör det tvärfackliga fältet kultur och hälsa.       

  TopicMedicin & hälsa
  Social hållbarhet och samhällsutveckling
 •  Krisberedskap Fördjupningskurs 3: Ledning och samverkan över hela hotskalan

  Instructor-led training

  Utbildningssatsning inom trygghet, säkerhet och resiliens som kopplar tätt an till Agenda 2030-målen att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra och motståndskraftiga.

  TopicSamhällsplanering & hållbar utveckling
  Social hållbarhet och samhällsutveckling
 •  Kurser i Krisberedskap

  Instructor-led training

  Lunds universitet erbjuder yrkesverksamma specialister inom krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor möjligheten att parallellt med sin ordinarie tjänst vidareutbilda sig inom centrala arbetsområden.

  TopicSamhällsplanering & hållbar utveckling
  Social hållbarhet och samhällsutveckling
 •  Kurser i onkologi och strålbehandling för sjuksköterskor, 7,5-45hp

  Instructor-led training

  Flexibel utbildning. Avdelning för onkologi och patologi, Lunds universitet erbjuder kurser för dig som är sjuksköterska och arbetar eller ska börja arbeta med cancerpatienter.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Lymfödembehandling

  Instructor-led training

  Denna kurs är den första kursen i sitt slag med evidensbaserat upplägg och anordnas av Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet i samarbete med Cancerrehabiliteringen, Skånes universitetssjukhus och Regionalt cancercentrum syd. Målet är att regioner ska få grunden för att kunna etablera ett strukturerat behandlingsupplägg för patienter med cancerrelaterat lymfödem.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Miljöforensik och miljöbrott

  Instructor-led training

  Miljöforensik och miljöbrott – en fördjupningskurs vid Lunds universitet för yrkesverksamma i att upptäcka, spåra och följa upp miljöbrott.

  Kursen ges på distans över 10v med två fysiska träffar i Lund.  

  Syftet med kursen är att ge yrkesverksamma miljöinspektörer, handläggare på länsstyrelsen, poliser, jurister och andra myndighetsutövare samt konsulter bättre förståelse och lösningsansatser för miljöforensiska metoder och miljöbrott. Målet är att ge målgrupperna kunskap och verktyg som underlättar arbetet med utredningar, tillsyn, förundersökningar och lagföring kopplade till föroreningssituationer i mark och vatten samt avfall.

  Tvärvetenskapligheten är en nyckelfaktor. I kursen läggs särskild vikt på samspelet mellan tillsyn, provtagning och analysteknik, bevissäkring och juridiska aspekter.

  TopicSamhällsplanering & hållbar utveckling
 •  Neurosjukvård

  Instructor-led training

  Utbildningen ger fördjupade kunskaper om neuroanatomi och fysiologi samt sjukdomslära, diagnostiska metoder, vård, behandling och rehabilitering för sjukdomar inom områdena neurologi och neurokirurgi. 

  TopicMedicin & hälsa
 •  Njurmedicin

  Instructor-led training

  Det finns ett stort behov av specialistutbildade sjuksköterskor inom njurmedicin. Därför arrangerar Njurmedicinska kliniken vid Skånes universitetssjukhus tillsammans med Lunds universitet en uppdragsutbildning inom njurmedicin för sjuksköterskor. 

  TopicMedicin & hälsa
 •  Omvårdnad vid infektionssjukdom, 15hp

  Instructor-led training

  Kursen ger en omfattande kunskap om infektionssjukdomar, deras handläggning och behandling. Samarbete med Infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Pacemakerbehandling 15 hp

  Instructor-led training

  I samarbete med VO Hjärt-och lungmedicin, Pacemakerenheten vid Skånes universitets- sjukhus arrangerar Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet en grundläggande kurs i pacemakerbehandling. 

  TopicMedicin & hälsa
 •  Processäkerhet för industrin, 15 hp

  Instructor-led training

  Uppdragsutbildningen syftar till att ge yrkesverksamma en kunskapsbas om hur processrisker i industrin hanteras effektivt. 

  TopicDigitalisering – teknik & samhälle
 •  Rehabilitation in Hand Surgery

  Instructor-led training

  An advanced level course focusing on both hand rehabilitation as an inter-professional subject area and on current research and development within the field.

  TopicIn English
  Medicin & hälsa
 •  Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvård

  Instructor-led training

  Region Skåne har i dag många rehabiliteringskoordinatorer och nu görs en stor satsning på kompetensutveckling för denna grupp. 

  TopicMedicin & hälsa
 •  Riskanalys och riskvärdering

  Instructor-led training

  Utbildningen syftar till att ge kunskaper om riskvärdering och beslutsfattande.

  TopicSamhällsplanering & hållbar utveckling
 •  Serviceresor – Översiktskurs

  Instructor-led training

  Syftet med kursen är att ge en översikt över området serviceresors olika delar. Kursen berör kunder och deras behov, resformer, aktörer, teknik och annan kunskap som krävs för att kunna leverera serviceresor av hög kvalitet. Målet med kursen är att fler ska få en helhetssyn över området och att detta kan leda till en fördjupad diskussion om hur serviceresor kan utvecklas. 

  TopicSamhällsplanering & hållbar utveckling
  Social hållbarhet och samhällsutveckling
 •  Strategisk kollektivtrafikplanering

  Instructor-led training

  Kursen är att ge en allmän översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och olika förutsättningar samt olika aspekter på planering av kollektivtrafik i tätort och på landsbygd. Kursen kan ge akademiska poäng (7,5hp)

  TopicSamhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 •  Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (1-30 HP). Ingår i Lärarlyftet.

  Instructor-led training

  Kursen vänder sig till dig som undervisar i utbildning i svenska för invandrare utan att ha 30 högskolepoäng i svenska som andraspråk. Kursen ges på halvfart och på distans.

  Anmälan till Lärarlyftet i svenska som andraspråk HT24 gör du via www.antagning.se. Anmälan är öppen mellan den 15 mars och 15 april 2024.

  TopicLärande & pedagogisk utveckling
 •  Training course for traffic safety auditors

  Instructor-led training

  Training course for traffic safety auditors is a unique course for road safety professionals. Road Safety Audit and inspection, undertaken by competent, well-trained professionals save life and money. After the completed course, the participant shall be able to identify traffic safety problems, understand and apply audit principles and check lists, acquire and compile relevant material, necessary to carry out a Road Safety Audit/Inspection and carry out Road Safety Audit and Inspection. Road Safety Audit (RSA) and Inspection (RSI) are formal safety performance examination of existing or future roads by an independent audit team. It qualitatively estimates and reports on potential road safety issues and identifies opportunities for improvements in safety for all road users. RSA and RSI represent an additional tool within the suite of tools that currently make up a multidisciplinary safety management system aimed at improving safety. Well implemented and well-functioning RSA and RSI save life and money. A Road Safety Auditor should have experience in road safety engineering, linked to an understanding of traffic engineering and traffic management, road design and road construction techniques and road user behavior

  TopicIn English
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 •  Utbildning av Trafiksäkerhetsgranskare

  Instructor-led training

  Kompetensutveckling för yrkesverksamma med erfarenhet av trafiksäkerhetsfrågor i trafiksäkerhetsgranskning.

  TopicSamhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design