Course catalogue


Search

  
 

 •  Arbetsrehabilitering inom IPS, del I, 7,5hp

  Instructor-led training

  Arbetsrehabilitering inom IPS ges av Institutionen för Hälsovetenskaper vid Lunds universitet. Kursdeltagare komptensutvecklas i IPS, som är en av de högst prioriterade psykosociala insatserna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. 

  TopicMedicin & hälsa
 •  Arbetsrätt, 15hp

  Instructor-led training

  Kursen behandlar främst anställningsavtalet, kollektivavtalssystemets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
 •  Avancerad sjukvårdssvenska för personal med annat modersmål, 7,5 hp

  Instructor-led training

  Är du anställd inom hälso- och sjukvården hos Region Skåne med annat modersmål än svenska?Vill du fördjupa dina kunskaper i det verksamhetsnära språket? Lunds universitet erbjuder en yrkesspråksutbildning i sjukvårdssvenska på distans. Fokus ligger på att fördjupa din förmåga i muntlig och skriftlig kommunikation, uttal och hörförståelse.

  TopicMedicin & hälsa
  Social hållbarhet och samhällsutveckling
 •  Commercialising Research-Based Ideas

  Instructor-led training

  This one-day action-oriented course introduces academic researchers to entrepreneurial processes and practical tools to assess, develop and communicate the commercial potential of science-based research ideas.

  TopicIn English
  Innovation & entreprenörskap
 •  Entrepreneurship, Innovation EcoSystems and Science Parks

  Instructor-led training

  This tailor-made programme for Indonesia-based actors aims to build capacity to develop and implement National Innovation Systems for participants with a mandate to initiate organisational change. The programme is given by Lund University in collaboration with key actors from the Swedish National and Regional Innovation System.

  TopicIn English
  Innovation & entreprenörskap
 •  Fortsättningskurs för familjeterapi vid ätstörning HT 2023

  Instructor-led training

  Familjeterapi är en evidensbaserad behandlingsmetod vid ätstörningar, som har bäst stöd vid behandling av barn och ungdomar men är även framgångsrik vid behandling av vuxna. Denna utbildning riktar sig till de som arbetar med behandling av de som drabbats av ätstörning.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess, 15 hp

  Instructor-led training

  Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en distanskurs som utbildar deltagare i den förvaltningsrättsliga regleringen, allmänna förvaltningsrättsliga principer och om offentlighet och sekretess.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
 •  Gipstekniker, 22,5hp

  Instructor-led training

  Gipstekniker kompetensutvecklar kursdeltagare i en gips-teknisk utbildning med fördjupade teoretiska kunskaper inom bland annat anatomi, biomekanik och ortopedi med betoning på frakturlära.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Grundkurs i avancerad sjukvårdssvenska för personal med annat modersmål, 7,5 hp

  Instructor-led training

  Är du anställd inom hälso- och sjukvården hos Region Skåne med annat modersmål än svenska? Behöver du fördjupa dina kunskaper i det verksamhetsnära språket? Lunds universitet erbjuder en yrkesspråksutbildning i sjukvårdssvenska på distans. Fokus ligger på att ge dig grundläggande förmåga i muntlig och skriftlig kommunikation, uttal och hörförståelse.

  TopicMedicin & hälsa
  Social hållbarhet och samhällsutveckling
 •  Grundkurs i medicinsk rätt

  Instructor-led training

  För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och för dig som går en utbildning med hälso- och sjukvårdsinriktning. Kursen är praktiskt inriktad och ger svar på många av de juridiska frågor du behöver kunna hantera i din yrkesutövning. 

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
  Medicin & hälsa
 •  Juridisk introduktionskurs, 15 hp

  Instructor-led training

  Juridisk introduktionskurs ges av juridiska institutionen vid Lunds universitet och är en internetbaserad fristående kurs som motsvarar tio veckors studier. Kursen ämnar ge kunskap kring rättsområden såsom konsumenträtt, rättsteknik och straffrätt

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
 •  Kardiovaskulära sjukdomar för specialiserade team ht 2022

  Instructor-led training

  Syftet är att tillgodose behovet av interprofessionella team på arbetsplatsen. Läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter ska lära tillsammans för ökad implementering av ny kunskap.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Klinisk genetik och genetisk vägledning 1

  Instructor-led training

  Utbildningen syftar till att ge deltagarna en ökad kunskap om klinisk genetik och om hur man kommunicerar och informerar individer och familjer om ärftlig sjukdom. 

  TopicMedicin & hälsa
 •  Konst, kultur och hälsa, 7,5 HP 2024

  Instructor-led training

  Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet arrangerar i samarbete med Primärvården i Region Skåne en uppdragsutbildning om konst, kultur och estetik som resurs inom vård och omsorg. Kursen vänder sig till personal inom hälsa, vård och omsorg, socialt arbete och vid kulturinstitutioner, samt inom andra verksamheter som berör det tvärfackliga fältet kultur och hälsa.       

  TopicMedicin & hälsa
  Social hållbarhet och samhällsutveckling
 •  Krisberedskap Fördjupningskurs 3: Ledning och samverkan över hela hotskalan

  Instructor-led training

  Utbildningssatsning inom trygghet, säkerhet och resiliens som kopplar tätt an till Agenda 2030-målen att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra och motståndskraftiga.

  TopicSamhällsplanering & hållbar utveckling
  Social hållbarhet och samhällsutveckling
 •  Kurser i Krisberedskap

  Instructor-led training

  Lunds universitet erbjuder yrkesverksamma specialister inom krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor möjligheten att parallellt med sin ordinarie tjänst vidareutbilda sig inom centrala arbetsområden.

  TopicSamhällsplanering & hållbar utveckling
  Social hållbarhet och samhällsutveckling
 •  Kurser i onkologi och strålbehandling för sjuksköterskor, 7,5-45hp

  Instructor-led training

  Flexibel utbildning. Avdelning för onkologi och patologi, Lunds universitet erbjuder kurser för dig som är sjuksköterska och arbetar eller ska börja arbeta med cancerpatienter.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Lymfödembehandling

  Instructor-led training

  Denna kurs är den första kursen i sitt slag med evidensbaserat upplägg och anordnas av Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet i samarbete med Cancerrehabiliteringen, Skånes universitetssjukhus och Regionalt cancercentrum syd. Målet är att regioner ska få grunden för att kunna etablera ett strukturerat behandlingsupplägg för patienter med cancerrelaterat lymfödem.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Miljöforensik och miljöbrott

  Instructor-led training

  Miljöforensik och miljöbrott – en fördjupningskurs vid Lunds universitet för yrkesverksamma i att upptäcka, spåra och följa upp miljöbrott.

  Kursen ges på distans över 10v med två fysiska träffar i Lund.  

  Syftet med kursen är att ge yrkesverksamma miljöinspektörer, handläggare på länsstyrelsen, poliser, jurister och andra myndighetsutövare samt konsulter bättre förståelse och lösningsansatser för miljöforensiska metoder och miljöbrott. Målet är att ge målgrupperna kunskap och verktyg som underlättar arbetet med utredningar, tillsyn, förundersökningar och lagföring kopplade till föroreningssituationer i mark och vatten samt avfall.

  Tvärvetenskapligheten är en nyckelfaktor. I kursen läggs särskild vikt på samspelet mellan tillsyn, provtagning och analysteknik, bevissäkring och juridiska aspekter.

  TopicSamhällsplanering & hållbar utveckling
 •  Neurosjukvård

  Instructor-led training

  Utbildningen ger fördjupade kunskaper om neuroanatomi och fysiologi samt sjukdomslära, diagnostiska metoder, vård, behandling och rehabilitering för sjukdomar inom områdena neurologi och neurokirurgi. 

  TopicMedicin & hälsa
 •  Njurmedicin

  Instructor-led training

  Det finns ett stort behov av specialistutbildade sjuksköterskor inom njurmedicin. Därför arrangerar Njurmedicinska kliniken vid Skånes universitetssjukhus tillsammans med Lunds universitet en uppdragsutbildning inom njurmedicin för sjuksköterskor. 

  TopicMedicin & hälsa
 •  Omvårdnad vid infektionssjukdom, 15hp

  Instructor-led training

  Kursen ger en omfattande kunskap om infektionssjukdomar, deras handläggning och behandling. Samarbete med Infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Pacemakerbehandling 15 hp

  Instructor-led training

  I samarbete med VO Hjärt-och lungmedicin, Pacemakerenheten vid Skånes universitets- sjukhus arrangerar Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet en grundläggande kurs i pacemakerbehandling. 

  TopicMedicin & hälsa
 •  Processäkerhet för industrin, 15 hp

  Instructor-led training

  Uppdragsutbildningen syftar till att ge yrkesverksamma en kunskapsbas om hur processrisker i industrin hanteras effektivt. 

  TopicDigitalisering – teknik & samhälle
 •  Rehabilitation in Hand Surgery

  Instructor-led training

  An advanced level course focusing on both hand rehabilitation as an inter-professional subject area and on current research and development within the field.

  TopicIn English
  Medicin & hälsa
 •  Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvård

  Instructor-led training

  Region Skåne har i dag många rehabiliteringskoordinatorer och nu görs en stor satsning på kompetensutveckling för denna grupp. 

  TopicMedicin & hälsa
 •  Riskanalys och riskvärdering

  Instructor-led training

  Utbildningen syftar till att ge kunskaper om riskvärdering och beslutsfattande.

  TopicSamhällsplanering & hållbar utveckling
 •  Serviceresor – Översiktskurs

  Instructor-led training

  Syftet med kursen är att ge en översikt över området serviceresors olika delar. Kursen berör kunder och deras behov, resformer, aktörer, teknik och annan kunskap som krävs för att kunna leverera serviceresor av hög kvalitet. Målet med kursen är att fler ska få en helhetssyn över området och att detta kan leda till en fördjupad diskussion om hur serviceresor kan utvecklas. 

  TopicSamhällsplanering & hållbar utveckling
  Social hållbarhet och samhällsutveckling
 •  Strategisk kollektivtrafikplanering

  Instructor-led training

  Kursen är att ge en allmän översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och olika förutsättningar samt olika aspekter på planering av kollektivtrafik i tätort och på landsbygd. Kursen kan ge akademiska poäng (7,5hp)

  TopicSamhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design