Undervisa nyanlända elever. För modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen.

Undervisa nyanlända elever. För modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen, 7,5 hp


LUNDS UNIVERSITET | UPPDRAGSUTBILDNING | 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG | DISTANSKURS | KURSSTARTER HÖSTTERMINEN 2017

För att lyckas i skolan måste nyanlända elever få möjlighet att utveckla det svenska språket och ämneskunskaper samtidigt. Studiehandledning och modersmålsundervisning är effektiva redskap för elevernas kunskapsutveckling. Lunds universitet i samarbete med Skolverket erbjuder därför utbildning för modersmålslärare, studiehandledare i modersmål och klass- och ämneslärarer som arbetar med nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska.

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med lärosäten genomföra kompetensutvecklingsinsatser för att stärka huvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska en utbildning av hög och likvärdig kvalitet.

Målet är att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för nyanlända elever, och elever med annat modersmål än svenska, inom grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasieskolans introduktionsprogram.

Denna insats riktar sig särskilt till studiehandledare, modersmålslärare och klass- och ämneslärare. Innehållet blir verksamhetsnära, direkt användbart och ska ge deltagarna verktyg för det dagliga arbetet. Utbildningen syftar också till att ge ökad motivation och  stärka samarbetet mellan de enskilda yrkesrollerna.

FÖRVÄNTADE EFFEKTER AV KURSEN

Kursen har ett didaktiskt fokus och har som mål samt förväntade resultat att deltagarna efter genomförd kompetensutveckling kunna bidra till en högre kvalitet i utbildningen för eleverna genom:
  • kunskap om inkluderande och normkritiskt förhållningssätt där mångfald ses som en tillgång
  • ökad medvetenhet om att förena kunskaps- och värdegrundsuppdraget i ett interkulturellt perspektiv
  • ökad medvetenhet om genusperspektiv
  • kunskap om flerspråkighet som en framgångsfaktor
  • att bidra till parallell språk- och kunskapsutveckling
  • kunskaper om den svenska skolan i relation till andra delar av världen med fokus på elevens skol- och familjebakgrund
  • att skapa framgångsrika arbetssätt och arbetsformer
  • att skapa framgångsrika samarbetsformer mellan modersmålslärare, studiehandledare, klass- och ämneslärare

MÅLGRUPPER

Kompetensutvecklingen erbjuds modersmålslärare, studiehandledare på modersmål samt klass- och ämneslärare.

KURSENS OMFATTNING

Kompetensutvecklingen motsvarar 7,5 hp. Deltagarna väljer att delta i utbildningen för intyg eller för högskolepoäng. I de fall deltagare önskar genomföra utbildningen som en poänggivande kurs tillkommer examinationsuppgifter.

KURSLEDNING

Huvudlärare är Ermira Gervalla och Johanna Karlsson. Ermira har arbetat som studiehandledare och modersmålslärare sedan år 2000 i Malmö kommun. Johanna Karlsson är Universitetsadjunkt i svenska som främmande språk vid Lunds univeristet och Svenska, SvA och engelska lärare.

UPPLÄGG

Kursen ges på kvartsfart och består av en premodul, 5 obligatoriska moduler samt en sjätte valfri modul för de deltagare som vill ta högskolepoäng. Modul 1-3 och modul 5 är gemensamma för samtliga målgrupper. Modul 4 är uppdelad i 3 olika spår: Spår 1 är för studiehandledare, Spår 2 är för modersmålslärare, Spår 3 är för klass- och ämneslärare. Det går även bra att läsa t.ex. spår 1 och 2 parallellt.

De gemensamma modulerna förväntas ta cirka 60% av kurstiden. Resterande 40% är avsatta för modul 4 och det yrkesrollsspecifika.

KURSENS UPPLÄGG

Premodul: deltagarna introduceras till de digitala verktyg och plattformen som inkluderas i utbildningen. Premodulen startar på distans på lärplattformen LUVIT

Modul 1: Gemensam värdegrund – medvetenhet och synliggörande av värderingar och normer

Modul 2: Flerspråkighet och andraspråksinlärning

Modul 3: Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt

Modul 4: modul 4 är uppdelad i olika spår, där spår 1 är för studiehandledare, spår 2 är för modersmålslärare och spår 3 är för klass- och ämneslärare.

Modul 5: fokuserar på att ta fram en fungerande arbetsmodell utifrån samarbete och arbetsformer som främjar elevens lärande

Modul 6: Deltagarna som vill erhålla 7,5 hp för kompetensutvecklingsinsatsen ska utföra ett självständigt arbete som examineras efter kursens slut.

Modul 4 fokuserar främst på följande:

Spår 1: Studiehandledare 
 - kursplanens uppbyggnad samt de bärande begreppen

- introduktion till ämnesteoretisk och ämnesdidaktisk grund i SO, Ma, NO och Teknik - olika arbetssätt, ansvar och arbetsformer av studiehandledning i praktiken

- translanguaging inom studiehandledning

- verktyg för att kunna jämföra undervisning och arbetssätt i hemlandet och i Sverige

- hur modersmålsundervisning och studiehandledning kan kombineras för att leda till en högre måluppfyllelse för eleven

Spår 2: Modersmålslärare ska få kunskaper om:

- introducerande teoretisk grund för ämnet modersmål

- kursplanens uppbyggnad samt de bärande begreppen

- den didaktiska processen för ämnet modersmål, att planera genomföra och bedöma i förhållande till elevens övriga undervisning

- framgångsrika arbetssätt och metoder som är anpassade till heterogena grupper

- hur modersmålsundervisning och studiehandledning kan kombineras för att leda till en högre måluppfyllelse för eleven

- hur delar av kursplanens centrala innehåll kan kombineras för att kunna anpassas till undervisningssituationen

Spår 3: Klass- och ämneslärare ska få kunskaper om:

- planering och genomförande av undervisning samt om bedömning och betygssättning av nyanlända elevers kunskaper

- att använda kartläggning för bedömning av nyanlända elevers förkunskaper och att planera undervisningen genom t ex Skolverkets nationella kartläggningsmaterial för ämneskartläggning Steg 3

- sin roll och ansvar för studiehandledning

- studiehandledarens roll och ansvar för studiehandledning

- studiehandledningens betydelse i nyanlända elevers lärande och måluppfyllelse

- på vilka sätt studiehandledning kan genomföras i praktiken

- hur ämnet modersmål kan vara ett stöd till elevens övriga undervisning genom samarbete med modersmålsläraren

KRAV OCH EXAMINATION


Att delta i kompetensutvecklingen innebär ett åtagande i form av ....

För intyg krävs att deltagaren:

deltar aktivt i obligatoriska träffar online
genomför och redovisar uppgifter muntligt kopplade till den egna verksamheten
deltar aktivt i diskussioner på webbplattformen 

För deltagare som genomför kompetensutvecklingen som en poänggivande kurs krävs för betyg att deltagaren utöver ovanstående

genomföra skriftliga alt.muntliga examinationsuppgifter på kurslitteraturen.

Kursperiod

Kursen startar under hösten 2017. Intresseanmäl dig: https://dinkurs.se/undervisanyanlandaeleverht17

Kursfart

Kvartsfart

Undervisningsform

Distanskurs utan fysiska träffar

Information

För praktiska frågor kontakta Malin Pahlmblad, Projektadministratör:
Malin.Pahlmblad@education.lu.se
Telefon: 046-222 0707
 
För frågor om kursinnehåll kontakta Lena Larsson, Biträdande studierektor:
lena.larsson@nordlund.lu.se
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.