Nyanländas lärande - distanskurs HT17

NYANLÄNDAS LÄRANDE – MOTTAGANDE, INKLUDERING OCH SKOLFRAMGÅNG


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Lunds universitet vill bidra till att stärka skolornas förmåga att erbjuda nyanlända elever en utbildning med hög och likvärdig kvalitet med målet att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för dessa elever. I samarbete med Skolverket erbjuder vi därför vidareutbildningen Nyanländas lärande för team bestående av olika yrkesroller på skolan. Utbildningen är en ren distanskurs och innehåller virtuella möten mellan varje team och kursledaren från Lunds universitet för att diskutera förutsättningar, förväntningar och hur det fungerar på den enskilda skolan. Utbildningen inkluderar även löpande tvärgruppssamtal mellan skolteamen så att de olika rollerna på skolan kan få insyn i erfarenheter från andra skolor.

BAKGRUND

Skolverket har analyserat behovet av kompetensutvecklingsinsatser för lärare och övrig personal som arbetar med nyanlända elever. Samråd med företrädare för lärosäten, forskare, huvudmän, fackliga organisationer och verksamma lärare och skolledare har genomförts. I dialog med Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet och de lärosäten som har examensrätt i svenska som andraspråk har Skolverket utformat ramar för kompetensutveckling för personal som arbetar med nyanlända elever inom de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Ett syfte med den gemensamma planeringen är att åstadkomma likvärdighet och samsyn om uppläggningen av den kompetensutveckling som respektive lärosäte erbjuder.

SYFTE

Syftet med insatsen är att stärka huvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet och att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för nyanlända elever och vid behov elever med annat modersmål än svenska.

FÖRVÄNTADE EFFEKTER AV KURSEN

Kompetensutvecklingen ska ge deltagarna ökade kunskaper om nyanlända elevers lärandevillkor. Den ska bidra till att medvetenhetsgöra skolans personal i arbetet med de nyanlända eleverna så att de får ett förbättrat mottagande och goda förutsättningar för den sociala utvecklingen liksom ökad måluppfyllelse. Kompetensutvecklingen syftar även till att främja kollegialt lärande. Varje deltagare i skolteamen har ett uppdrag att tillsammans i teamet arbeta för att förändra synsättet och arbetssättet med nyanlända på skolorna. Genomförande och innehåll anpassas efter deltagarnas förutsättningar och behov.

MÅLGRUPPER

Kompetensutvecklingen erbjuds team bestående av 3-8 personer från skolans personal. Teamen kan bestå av rektor/skolledare, ämneslärare, lärare i svenska som andraspråk,  modersmålslärare, studiehandledare, elevhälsopersonal, studie- och yrkesvägledare, skolbibliotekarier och fritidshemspersonal som arbetar med nyanlända elever i de olika skolformerna. Det är dock obligatoriskt för en rektor alt. skolledare att delta i teamet.

OMFATTNING

Kompetensutvecklingen motsvarar 7,5 hp och ges på kvartsfart. Dock kan tempot öka eller minska beroende på vilka behov som finns hos deltagarna. Deltagarna väljer att delta i utbildningen för intyg eller för högskolepoäng. I de fall deltagare önskar genomföra utbildningen som en poänggivande kurs tillkommer examinationsuppgifter som genomförs efter slutet av kursperioden.

UPPLÄGG

Kursen är en distansutbildning utan fysiska träffar. Startdagen äger rum på lärplattformen LUVIT och all undervisning är på distans. En lärare från Lunds universitet fungerar som handledare för varje skola i deras arbete. Kursen är uppdelad i moduler som behandlar de olika kursteman. På lärplattformen LUVIT kompletteras inspelade föreläsningar med inlämningsuppgifter och handledning för skolteamen via Adobe Connect eller Skype.

Tvärgruppssamtal mellan skolteamen inkluderas löpande under utbildningen. Genom dessa erbjuds de olika rollerna på skolan möjligheter att få insyn i erfarenheter från andra skolor, främja det kollegiala lärandet mellan skolorna och diskussioner hur mottagandet fungerar på den egna skolan i jämförelse med andra.

En förändring från Lunds universitets tidigare kursomgångar är att utbildningen kompletterats med särskilda samtal och erfarenhetsutbyten för alla yrkesroller, bland annat för skolledarna. Vi har lagt till särskild litteratur och i den mån detta finns - relevanta inspelade föreläsningar (för t.ex. elevhälsan, studiehandledare skolbibliotekarien osv) för att kunna tillgodose de nya deltagarnas behov och förutsättningar. Tanken är även att vi kommer att ha skolspecifika projekt som också belyser de olika yrkesgrupperna som ingår i teamen och hur de bäst kan bidra till att skolan som helhet arbetar på ett bättre sätt med mottagandet och utbildning av nyanlända elever.

Deltagarna som vill erhålla 7,5 hp för kompetensutvecklingsinsatsen ska utföra ett självständigt arbete som examineras efter kursens slut.

KURSENS INNEHÅLL

Kompetensutvecklingen behandlar till exempel följande områden i relation till nyanlända elever: 

 • Mottagande och organisation
 • Pedagogisk kartläggning
 • Modersmål och flerspråkighet
 • Tidig andraspråksutveckling
 • Förhållningssätt
 • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen
 • Studiehandledning och stöd via modersmål
 • Litteracitet, multimodalitet

KURSMODULER

Premodul: Kursen startat på lärplattformen LUVIT
Modul 1: Fokus på teambuildning, kartläggning, attityder, värdegrund och förhållningssätt
Modul 2: Mottagande och organisation och pedagogisk kartläggning
Modul 3: Fokuserar bland annat på andraspråksutveckling, modersmål och flerspråkighet, flerkulturellt förhållningssätt
Modul 4: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Modul 5: Studiehandledningens roll och stöd via modersmålet
Modul 6: Litteracitet och multimodalitet
Modul 7: Individuell examination om deltagaren vill erhålla 7,5 hp (valfritt)

KURSENS MÅL

Efter genomgången utbildning ska de team som deltar i utbildningen ha:

 • ​kunskap om och verktyg för en systematisk kartläggning och analys av elevens och verksamhetens förutsättningar för att eleven ska nå goda resultat
 • ​kunskap om utveckling av mottagande och utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • ​kunskap om hur undervisningens utformning ger förutsättningar för nyanlända elever att utvecklas mot de mål som anges i läroplaner och kursplaner
 • ​kunskap om hur skolan kan ge förutsättningar för språk- och kunskapsutveckling hos elevern
 • ​kunskap om hur skolpersonalens egna attityder och förhållningssätt påverkar elevernas utveckling och lärande.

KRAV OCH EXAMINATION

Att delta i kompetensutvecklingen innebär ett åtagande i form av ansvar för att, med stöd av kollegor och rektor, driva ett förändringsarbete i den egna verksamheten.

För intyg krävs att deltagaren:

 • ​genomför och redovisar uppgifter kopplade till den egna verksamheten
 • deltar aktivt i diskussioner på webbplattformen
 • ​läser och bearbetar kurslitteraturen

För deltagare som genomför kompetensutvecklingen som en poänggivande kurs krävs för betyg att deltagaren utöver ovanstående genomför skriftliga examinationsuppgifter på kurslitteraturen.

KURSLEDARE

Johanna Karlsson från Lunds universitet är ansvarig kursledare. Hon kommer att hålla 1-2 virtuella möten för att handleda och stötta teamen på varje skola i deras arbete.

Kursstarter

Datum är ännu inte satta för ht 2017.

Gör en intresseanmälan här: https://dinkurs.se/nyanlandaslarandeht17

Undervisningsform

Kursen är upplagd som en distanskurs utan fysiska träffar. Observera dock att kursen innehåller 1-2 virtuella möten med kursledaren.

Kontakt

Vid praktiska frågor om anmälan etcetera, vänligen kontakta:
Florencia Aguilera
Projektkoordinator
Telefon: 046-222 07 25
 
Vid frågor om kursinnehåll, vänligen kontakta:
Lena Larsson, biträdande studierektor,
Nordiska språk, Lunds universitet
lena.larsson@nordlund.lu.se
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.