Riskanalys och riskvärdering

Diverse bilder.

Riskanalys och riskvärdering


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Utbildningen ges av Avdelningen för Brandteknik och Riskhantering vid Lunds tekniska högskola och ger kursdeltagare kunskap om olika metoder och tekniker som tillämpas för att analysera olika typer av risker samt dessa metoders styrkor och svagheter.

BAKGRUND

Riskhanteringsprocessen bedrivs på olika sätt på olika nivåer i samhället och inom olika sektorer i industrin. Det övergripande målet för utbildningen är att ge kunskap om olika metoder och tekniker som tillämpas för att analysera olika typer av risker och även att informera om metodernas styrkor och svagheter. Vidare syftar utbildningen till att ge kunskaper om riskvärdering och beslutsfattande.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till den som har intresse av att lära sig mer om hur kvantitativa metoder kan användas för att producera underlag för beslut rörande risker.

FÖRETAGSINTERNT

Utbildningen ges endast för enskild kommun, myndighet eller företag som en skräddarsydd utbildning med er organisations frågeställningar som grund. Den kan även utformas som en partnerutbildning för flera företag eller organisationer med gemensamma intresseområden.

INNEHÅLL

Den första utbildningsdagen är fokuserad på grunderna i den kvantitativa definitionen av risk och hur risk kan beräknas. Ett antal metoder som är användbara för riskanalys presenteras översiktligt. Två metoder, felträd och händelseträd, diskuteras mer detaljerat. Målet är att deltagarna själva skall kunna genomföra enklare beräkningar med hjälp av dessa två metoder. Dagen avslutas med att deltagarna får öva på att genomföra enkla analyser med felträd och händelseträd.

Den andra dagen inleds med en föreläsning om riskvärdering där olika sätt att mäta risk diskuteras. Därefter följer en föreläsning om riskanalys och kvalité som bland annat tar upp hur problem med olika typer av osäkerhet kan hanteras i riskanalyser. Den sista delen av den andra dagen är inriktad på beslutsfattande och hur värderingen av risk kan användas i en beslutssituation. Först diskuteras beslutsfattande utifrån ett allmänt perspektiv och sedan presenteras en metod för att genomföra analyser av investeringar i riskreducerande åtgärder. Huvudproblemet som berörs under den avslutande delen av dagen handlar om hur risk kan ”översättas” till monetära värden.

Övningsmomenten förutsätter att deltagarna är utrustade med miniräknare.

KURSENS LÄRARE

Henrik Tehler, Avdelningen för Brandteknik och Riskhantering, Lunds tekniska högskola. Henrik är lektor och forskar i hur risk- och sårbarhetsanalyser kan genomföras för system som är stora och innefattar aktörer som har egna mål och möjligheter att påverka sin omgivning. Ett exempel på ett sådant system är en kommun eller en region som utsätts för en påfrestning av något slag. Henrik arbetar även med att utveckla redskap för beslutsanalys för investeringar i riskreducerande åtgärder dvs hur man kan ”översätta” risk till pengar. Han är även verksam som konsult inom brand och riskområdet där han bl a utför riskanalyser.

Marcus Abrahamsson, Avdelningen för Brandteknik och Riskhantering, Lunds tekniska högskola. Marcus är lärare och forskare inom området ”Risk- och sårbarhetsanalyser i samhällets krishantering”. Ett huvudsakligt intresseområde är den hanteringsproblematik, exempelvis i form av uppkomna hjälpbehov hos den drabbade befolkningen, som tex. kommuner har att hantera vid olika typer av påfrestningar. Marcus arbetar med hur information från risk- och sårbarhetsanalyser kan användas vid förberedelsearbetet inför hantering av kriser och med utveckling av beslutsstöd med utgångspunkt i bl.a. scenarioanalys och multikriteria metodik. Han arbetar även med hur man kan hantera osäkerheter i kvantitativa riskanalyser och är verksam som konsult inom brand och riskområdet där han bl.a. utför riskanalyser.

Utbildningsupplägg

Utbildningens upplägg diskuteras med beställande organisation och anpassas efter dess behov. Kursen ges inte som öppen kurs.

Kursperiod

Utbildningen omfattar två heldagar.

Plats

Utbildningen ges i Lund eller hos beställande organisation

Antal deltagare

Max 24
 
Pris
Avgiften sätts i diskussion med beställaren. I avgiften ingår litteratur och arbetsmaterial, diplom, fika och lunch.

Kontaktinformation

För intresseanmälan och ytterligare information, kontakta:
Anders Dackehed,
046-222 0754 
Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.