Affärsmannaskap, 7,5hp

Foton på universitetshuset, datorer, och blommor.

affärsmannaskap, 7,5 hp


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Utbildningen i affärsmannaskap är speciellt framtagen för att komplettera de naturvetenskapliga/tekniska utbildningar där affärsmannaskap inte ingår. För naturvetare som arbetar i strategiska positioner i organisationer eller entreprenörer med en affärsidé inom naturvetenskapen är kompetens inom området en viktig pusselbit för att kunna utveckla sig själv såväl som organisationen. Utbildningen behandlar bland annat ekonomistyrning, marknadsstrategi, organisation och affärsidé. Framtagandet av en egen affärsplan är ett centralt moment som löper som en röd tråd genom utbildningen.

 

BAKGRUND

Detta program ger deltagarna erfarenhet av och kunskaper om hur företag eller annan affärsdrivande verksamhet fungerar strategiskt, organisatoriskt, ekonomiskt och affärsmässigt. Saco-förbundet Naturvetarna har i samarbete med Lunds universitet tagit fram utbildningen. Dessutom har naturvetare som redan arbetar i affärsdrivande verksamhet och chefer inom Naturvetarna deltagit i framtagandet av kursen. 

DIN AFFÄRSPLAN SOM DEN RÖDA TRÅDEN

I programmet, kommer du att arbeta med att skapa en affärsplan, vilken utgår från din egen verksamhet. Programmet är därför en ypperlig möjlighet för dig och din organisation att under mycket kvalificerade former utveckla en hållbar affärsplan som bidrar till utvecklingen i den egna organisationen. Under utbildningen arbetar deltagarna dessutom med företagssimulering, praktikfall och övningar samt ges handledning online där man kommunicerar med våra erfarna lärare via en utbildningsportal. Mellan varje programträff genomför deltagaren eget arbete på hemmaplan, motsvarande ca 6 timmar i veckan. Till varje programträff kopplas en meriterad gästföreläsare som är kvalificerad inom affärsmannaskap. Deltagare som vill kunna tillgodoräkna sig 7,5 högskolepoäng måste fullgöra samtliga inlämningsuppgifter som ingår i programmet med godkänt resultat samt presentera en affärsplan vid avslutande programträff. Samtliga deltagare som genomgår programmet med närvaro vid minst tre av fyra tillfällen erhåller diplom som bevis på sitt deltagande.

VI PLOCKAR RUSSINEN UR MBA

Programmet, som genomförs under fyra programträffar, är speciellt utvecklat för naturvetare och är till sin karaktär en kortare version av Master of Business Administration (MBA). Utbildningen ger 7,5 högskolepoäng. Programmet bygger på naturvetares kvalificerade kunskapsbas där teoretiska pass, med inslag av kvalificerade gästföreläsare, varvas med egen research på hemmaplan samt inläsning av faktakunskaper. En annan central målsättning är att kunna erbjuda möjligheten till nätverk för naturvetare med affärsmässig kompetens för fortsatt erfarenhets- och kunskapsutbyte.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig i till kvalificerade naturvetare i karriären med minst tre års erfarenhet från näringslivet eller strategiska roller i offentlig sektor samt kandidatexamen. Programmet erbjuder en gedigen grund i affärsmannaskap.

UTBILDNINGENS MÅL

De övergripande målen är att deltagarna skall:

 • Utveckla en helhetssyn inom affärsplanering.
 • Erhålla fördjupad kunskap om sambanden mellan strategi, ekonomi och organisatoriska förutsättningar för ett företag eller en affärsdrivande verksamhet.
 • Analytiskt kunna beskriva strategiska och ekonomiska problem och möjligheter i sin egen verksamhet.
 • Få djupare förståelse för de speciella organisatoriska förutsättningar som gäller för affärsplanering i det egna företaget eller organisationen.
 • Direkt kunna applicera sina kunskaper på konkreta problem och möjligheter i den egna verksamheten och därmed bidra till en positiv utveckling

INNEHÅLL

Programträff 1Strategiskt tänkande och affärsmässiga beslut
Tid & plats:  2,5 dagar, Lund

Vid den första programträffen introduceras programmet och det egna arbetet med affärsplanen. Huvuddelen av tiden arbetar vi med en företagssimulering varvat med kortare diskussioner om centrala begrepp och modeller. Decision Base är en helt manuell företagssimulering som i sin fysiska utformning stimulerar deltagarnas alla sinnen i arbetet med att utveckla marknader och vinna kunder, utveckla och tillverka produkter och inte minst med att planera företagets ekonomi och skapa lönsamhet! Spelet skapar en bra förståelse för vad det innebär att driva ett företag och belyser centrala frågeställningar. Erfarenheterna används sedan under återstoden av kursen för diskussion och reflektion. Detta har varit en av de mest uppskattade delarna av programmet.

Programträff 2Affärsidé, organisation och marknadsstrategi 
Tid & plats: två dagar, Stockholm 

Programträff nummer två behandlar förutsättningarna för affärsmässiga beslut och agerande i företag:

 • konsekvenser av olika sätt att fördela makt, ansvar och arbets-uppgifter i organisationen diskuteras
 • begreppet affärsidé klargörs och tillämpas
 • marknadsstrategiska perspektiv och modeller presenteras och tillämpas Till denna programträff kopplas en gästföreläsare med erfarenhet av affärsutveckling i företag.

Programträff 3Ekonomisk analys och ekonomistyrning
Tid & plats: två dagar, Stockholm 

Här arbetar vi med en fördjupad behandling av företagets ekonomistyrning:

 • ekonomisk planering på lång och kort sikt samt kopplingen mellan företagets strategiska och operativa målsättningar,
 • ekonomiskt ansvar och organisatoriska förutsättningar,
 • budgetens roll och funktion och hur man kan styra verksamheten med ekonomiska nyckeltal,
 • olika metoder för kostnadsfördelning, samt
 • hur man läser och tolkar ekonomiska rapporter som exempelvis resultat- och balansräkningar.

Programträff 4: Affärsplan och affärsplanering
Tid & plats: två dagar, Lund

Under sista programträffen kommer deltagarna att få arbeta med sitt eget företags affärsplaner och utbyta erfarenheter av problem och möjligheter. Vi kommer även in på områden som:

 • affärsplaneringens behov av intern och extern information
 • organisatorisk förankring av affärsplanen och kommunikation av affärsplanens innehåll till medarbetare i företaget
 • kommunikation för acceptans och implementering av affärsplanen illustreras och tränas
 • programmet avslutas med ett s k Draknäste där deltagarna får testa sina affärsplaner på erfarna och kritiska granskare med stark förankring i entreprenörsskap och näringsliv.

Till denna programträff knyts gäster till Draknästet.

PROGRAMANSVARIG

Bild på Per Arvidson.Programansvarig huvudlärare är Per Arvidson som sedan 25 år tillbaka är lärare och forskare vid Företagsekonomiska Institutionen, Lunds universitet. Under denna period har han varit programchef för ett antal externa utbildningsprogram och är författare till några av de mest använda läroböckerna i ledarskapsutveckling och verksamhetsstyrning. I utbildningen medverkar även spännande gästföreläsare som har kunskap inom både den naturvetenskapliga och affärsmässiga disciplinen.

En kortare intervju med Per finns tillgänglig här.

ÄVEN VERKSAMHETSINTERNT

Utbildningen kan även ges som en skräddarsydd verksamhetsintern utbildning med er organisations frågeställningar som grund. Den kan även utformas som en partnerutbildning för flera organisationer med gemensamma intressen.

 

Förkunskaper:

Utbildningen vänder sig till kvalificerade naturvetare i karriären med minst tre års erfarenhet från näringslivet eller strategiska roller i offentlig sektor samt kandidatexamen.
 

Antal deltagare:

20

Pris/deltagare:

39 000 SEK, exklusive moms för medlemmar i Naturvetarna och Sve­riges Farmaceuter. Icke-medlemmar betalar 46 000 SEK, exklusive moms. Programavgiften inkluderar måltider under kurstiden men ej logi eller litteraturkostnad.

Villkor:

Anmälan till utbildning är bindande. Vid avbeställning senast 6 veckor före utbildningens början debiteras deltagaren 6 000 SEK. Vid avbeställning mindre än 6 veckor före utbildningens början debiteras deltagaren utbild­ningen i sin helhet. Byte av deltagare inom samma företag/organisation kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med utbildningsstart.

Kontaktinformation och intresseanmälan:

Camilla Björklund, Lund University Commissioned Education
046-222 71 61
camilla.bjorklund@education.lu.se
Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.

Duration: 68 h