Parkinsons sjukdom, 7,5 hp

Miljöbilder.

PARKINSONS SJUKDOM, 7,5 HP


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Parkinsons sjukdom är en kurs som ges av Institutionen för Hälsovetenskaper vid Lunds universitet, i samarbete med Svenska Parkinsonakedemin. Kursen kompetensutvecklar sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och röntgensjuksköterskor i omvårdnaden och rehabiliteringen av personer med Parkinsons sjukdom.

MÅLGRUPP

Kursen ges som uppdragsutbildning och vänder sig till sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och röntgensjuksköterskor som önskar få fördjupad kunskap inom Parkinsons sjukdom.

SYFTE & MÅL

Kursens syfte är att ge deltagaren en fördjupad kunskap inom Parkinsons sjukdom. Efter avslutad kurs ska deltagaren exempelvis kunna redogöra för utredning, diagnostik och diskutera behandling vid Parkinsons sjukdom. Deltagaren kommer även kunna identifiera, värdera och diskutera centrala aspekter i teamsamverkan mellan olika personalkategorier samt reflektera över förståelsen för den egna professionens roll i vård, omvårdnad och rehabilitering av personer med Parkinsons sjukdom.

INNEHÅLL

Kursen i Parkinsons sjukdom behandlar följande teman:

  • Funktionell neuroanatomi, neurofysiologi, etiologi, patofysiologi, symtomatologi och diagnostik
  • Epidemiologi
  • Interventioner
  • Klinisk bedömning och utvärdering
  • Evidensbaserad vård och rehabilitering
  • Parkinsons sjukdom ur ett patient-, familje-, team- och samhällsperspektiv

UNDERVISNING

Undervisning och studerandeaktiviteter syftar till att utveckla en fördjupad förståelse hos studenten och karakteriseras av aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys. Olika arbetsformer används, såsom individuellt arbete, gruppuppgifter, seminarier och föreläsningar.

INFORMATION VID ANMÄLAN

Vid färre deltagare än 20 kan kursen komma att ställas in. Max deltagarantal är 24. Kursanmälan är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50 % av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än 2 veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst. före eller i samband med kurstart. Lunds universitets allmänna villkor gällande akademisk uppdragsutbildning gäller för detta uppdrag och återfinns på: www.lu.se/villkoruppdragsutbildning

Förkunskaper

Examen från arbetsterapeut-, sjukgymnast-, sjuksköterske- respektive röntgensjuksköterske-utbildningen motsvarande en kandidatexamen (180 hp), alternativt motsvarande kompetens inom medicinsk vetenskap.

Kursperiod

Just nu är det ingen kurs inplanerad.

Plats

Meddelas för aktuell kurs.

Antal deltagare

Min 20 och max 24

Sista anmälningsdag

-

Pris per deltagare

Meddelas för aktuell kurs.

Kontakt

Camilla Björklund, Lund University Commissioned Education
Tfn 046-222 71 61
camilla.bjorklund@education.lu.se
Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.