Miljöforensik och miljöbrott

Kursbanner

MILJÖFORENSIK OCH MILJÖBROTT 2025Anmäl dig här!


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Miljöforensik och miljöbrott – en fördjupningskurs vid Lunds universitet för yrkesverksamma i att upptäcka, spåra och följa upp miljöbrott.

Kursen ges på distans över 10v med två fysiska träffar i Lund.

Syftet med kursen är att ge yrkesverksamma miljöinspektörer, handläggare på länsstyrelsen, poliser, jurister och andra myndighetsutövare samt konsulter bättre förståelse och lösningsansatser för miljöforensiska metoder och miljöbrott. Målet är att ge målgrupperna kunskap och verktyg som underlättar arbetet med utredningar, tillsyn, förundersökningar och lagföring kopplade till föroreningssituationer i mark och vatten samt avfall.

Tvärvetenskapligheten är en nyckelfaktor. I kursen läggs särskild vikt på samspelet mellan tillsyn, provtagning och analysteknik, bevissäkring och juridiska aspekter.

Kursupplägg

Kursen består av totalt sex moduler som spänner över provtagnings- och analysteknik, bevissäkring, toxiska risker till förundersökning och lagföring. Parallellt till moduler med föreläsningar och diskussioner ligger fallstudier i grupparbeten för att både kunna byta erfarenhet och tillämpa kunskap som förmedlas. Kursupplägget – lågintensiva distansstudier under ett flertal veckor – ska underlätta att förena deltagande med yrkesverksamheten. Två fysiska träffar i Lund, vid starten och slutet av kursen, ingår.
 
Lärandefokus ligger på verkliga eller fiktiva fallstudier och dialoger och erfarenhetsutbyte runt dessa med lärare och de andra kursdeltagarna.

Målgrupp

Kursen riktar sig till yrkesverksamma såsom tjänstemän på Länsstyrelser och kommuner, miljösamordnare på bygg- och industriföretag och miljöjurister. Kursen riktar sig även till de som arbetar med bevissäkring och miljöbrottsutredning inom Polisen och åklagarmyndigheter.

Förkunskapskrav

Kursdeltagare på uppdragsutbildningar behöver inte uppfylla samma behörighetskrav som studenter inom reguljär utbildning (SFS 2002:760). Dina erfarenheter som yrkesverksam väger tungt och därför behövs inga betyg eller andra intyg på förkunskaper visas upp för att kunna bli antagen till en uppdragsutbildning. Vi förutsätter att du har jobbat minst 3-5 år inom ämnesområdena.
 
Det är alltid din arbetsgivare som betalar kursavgiften.

Därför ska du gå kursen

Kursen riktar sig direkt till dig som möter utmaningar med komplexa miljöföroreningssituationer och (misstänkta) miljöbrott i arbetet. Du får möjlighet till fördjupning i bevissäkring, brottsutredning och förundersökning. Du får chansen till att möta erfarna föreläsare inom området och byta ut erfarenheter och tillämpa din tidigare och nya kunskap. Kunskapen och nätverket du förvärvar i kursen ska hjälpa dig i ditt arbete och underlätta pågående och kommande utredningar, tillsynsärenden eller förundersökningar.

Anmälan och avbeställning

Vid färre deltagare än 20 genomförs ej kursen. Anmälan till kursen är bindande. Vid avbeställning senast 4 veckor innan kursens början utgår 25 % av totala kostnaden. Senast 2 veckor före kursens början utgår 50 % av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än två veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med kursstart.
 

Kursperiod

Våren 2025, kursen kommer att spänna över 10 veckor med en studietakt i snitt på 2-4 timmar per vecka (undantaget de mer intensiva fysiska träffarna).

Plats

Online via lärplattform med 2 fysiska träffar i Lund (inklusive en fältövning). 

Föreläsningsdatum

Exakta kursdatum och hålltider publiceras under hösten 2024.

Kursavift

21 500 SEK exklusive moms och betalas av arbetsgivaren. I avgiften ingår föreläsningar, övningar, fältbesök, kursmaterial, feedback, lunch samt fika vid de fysiska träffarna. Rabatt ges om flera personer från en organisation anmäler sig (-4000 kronor).

Kontaktinformation

För kursgenerella frågor: jessica.hansson@education.lu.se, 046 – 222 73 27
 
För frågor rörande kursinnehåll: Martijn van Praagh, martijn.van_praagh@cec.lu.se
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.