Klinisk Sexologi och Psykoterapi

Foto på Lundamiljö med regnbågsflaggor.

KLINISK SEXOLOGI OCH PSYKOTERAPI MED BAS I KOGNITIV BETEENDETERAPI, 7,5 HPAnmäl dig genom att klicka på knappen.


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Alla klienter har en sexualitet oavsett vad vårdkontakten handlar om. Sexologisk problematik är ofta underdiagnosticerad. När behandlaren har större kunskap om sexologi och en bredare repertoar kring bemötande är det lättare för klienterna och patienter att få hjälp att upptäcka och behandla sexologiska problem. Terapeutiska interventioner utifrån en KBT-bas ger en bra grund för psykologernas arbete inom fältet.

OM KURSEN

Kursen ges på distans och flera av de teoretiska föreläsningarna kommer att vara förinspelade till vilka övningar, gruppuppgifter och instuderingsfrågor kommer att knytas för att i slutet av arbetspasset knytas ihop i ett seminarium tillsammans med läraren. Kursen erbjuder det senaste inom klinisk sexologisk behandling utifrån KBT. Förutom att presentera uppdaterad forskning och teori ger kursen möjligheter att träna praktiska färdigheter i samband med rollspel och workshops tillsammans med skådespelare i simulerade patientroller och direkta övningar med personlig feedback.

KURSINNEHÅLL

Kursen avser att ge grundläggande kunskap, erfarenhet och förtrogenhet i tillämpningen av terapier och behandlingar som inkluderar sexuella frågeställningar, både primärt och sekundärt, så pass att deltagarna kan bedriva den i sin kliniska vardag. Deltagarna erbjuds både en teoretisk ökad förståelse men också praktisk träning genom workshops och rollspel. Kursen presenterar översiktligt kunskapsläget rörande människans sexualitet och psykoterapeutiska behandlingsinsatser utifrån kognitiv beteendeterapi av sexuella frågeställningar i olika faser av livet.

Kursen utgår från ett kliniskt perspektiv och syftar till att ge både en teoretisk och praktisk fördjupning rörande utredning, bedömning och behandling inom området sexualitet. Fördjupningen sker främst inom ramen för kognitiv beteendeterapi där hänsyn tas till biopsykosociala perspektiv. Kursen syftar även till att ge färdigheter att kommunicera kring människors sexualitet och därtill kopplade frågeställningar på ett professionellt, normmedvetet samt öppet och accepterande sätt.

UPPLÄGG 

Undervisningen bygger på den studerandes tidigare kunskaper och erfarenheter och kännetecknas av ett aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys. Utbildningen består av föreläsningar(både förinspelade och live), seminarier, workshops och rollspel samt spegling och återkoppling av eget arbete. Deltagarna ska sätta sig in i den anvisade litteraturen, och de skall även genomföra rollspel och workshops. Mellan undervisnings-tillfällena förväntas deltagarna bedriva självstudier på hemorten. Deltagarna ska ha tillgång till egna patienter för att applicera dem metoder och modeller som tas upp i kursen, bland annat, för att göra en fallformulering och behandlingsplan som en del av examinationen.

Examination sker genom skriftlig och muntlig redovisning av fördjupningsarbete samt reflektion kring andra deltagares redovisningar. Obligatorisk närvaro gäller för samtliga kursmoment. Olika normsystem rörande människans sexualitet gås igenom och diskuteras kritiskt. Samspelet mellan normsystem, individens attityder och praktiker belyses liksom frågor kring hur dessa kan påverka den terapeutiska relationen.

Kursen innehåller relevanta teorier och behandlingsmodeller inom det sexologiska fältet. Modellerna utgår från ett kognitivt beteendeterapeutiskt perspektiv och beskriver hur psykologiska faktorer inverkar vid uppkomst och vidmakthållande av sexuella problem. Dessa behandlingsmodeller kopplas till kliniska fall. I kursen ingår övningar i att använda modellerna för planering och genomförande av behandlingsinterventioner. Dessutom ingår övningar i färdighet och förmåga att kommunicera om människans sexualitet.Vår pedagogik grundas på tvärvetenskapliga infallsvinklar och problembaserat lärande där kursdeltagarna arbetar utifrån den egna yrkesvardagen.

BEHÖRIGHET

  • Grundläggande behörighet för högskolestudier. De hittas här
  • Leg psykolog med dokumenterad KBT-kompetens motsvarande grundläggande psykoterapiutbildning i KBT.
  • Leg psykoterapeut med KBT-inriktning
  • Sökande ska ha arbetat minst två år sedan erhållen legitimation som psykolog alt legpsykoterapeut
  • Ytterligare krav är att kursdeltagarna har aktuella klientkontakter som pågår underutbildningstiden

 

OM LÄRARENA PÅ KURSEN

  • Karina Bäckström: Leg psykoterapeut i KBT, master i sexologi och socionom;
  • Marieke Dewitte: Filosofie doktor i psykologi, forskare inom sexologi , Maastricht university, Nederländerna;
  • Jens Olsson: Skådespelare;
  • Anna Pardo: Leg psykolog, Leg psykoterapeut KBT, handledare och lärare, specialist i klinisk psykologi; och
  • Ingela Steij Stålbrand: Filosofie doktor i psykologi, lektor i sexologi och gerontologi.  

 

Information

Kursen är på distans och ges främst på s venska med undantag för föreläsning av Marieke Dewitt samt en del litteratur på engelska.
Anmälan ska vara oss tillhanda senast fredag 20 augusti. Anmälan är bindande. Vid färre deltagare än 20 genomförs ej kursen.

Studieperiod

Kursen går på kvartsfart mellan v 38 (24/9), 2021 tom v 06 (11/2), 2022, under åtta heldagar, varav minst en heldag omfattar rollspel och 2 halvdagar workshops, sista dagen utgörs av examinationsseminarier.

Datum & plats för närträffar

Fred 24/9, 8/10, 22/10, 19/11, 3/12, 17/12 (rollspel med skådespelare), 21/1 -2022, Examination 11/2 - 2022. Institutionen för psykologi, Lund

Prisuppgift

22 017 exkl. moms

Kontakt

Vid frågor angående innehåll, kontakta: Anna Pardo
anna.pardo@psy.lu.se
 
Vid frågor angående anmälan, kontakta: Linnéa Hellmann linnea.hellmann@education.lu.se 
 
Hemsida till avdelningen för uppdragsutbildning vid Lunds universitet: www.lu.se/uppdragsutbildning
 
Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.