Bostads- och hyresrättsjuridik

bostads- och hyresrättsjuridik, 15 HP


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

På våra distanskurser i juridik får du mycket frihet och all hjälp som behövs för att lyckas med studierna genom ett väl utarbetat virtuellt klassrum där deltagare kan se föreläsningar, göra övningsuppgifter och diskutera kursen med kursens coacher och övriga deltagare. Disputerade lärare vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet ansvarar för kursinnehållet som fokuserar på bostadsrätt, lokalhyra.

OM KURSEN

Kursen i bostads- och hyresrättsjuridik erbjuds som uppdragsutbildning och motsvarar 15 högskolepoäng. Det huvudsakliga syftet är att kursdeltagaren ska förvärva sådana kunskaper om boenderätten och i rättslig problemlösningsteknik som behövs för att lösa komplicerade problem med anknytning till boenderättens centrala delar.

 

FÖRKUNSKAPSKRAV - Inga formella intyg krävs

Det krävs förkunskaper motsvarande grundläggande behörighet för högskoleutbildning för att kunna tillgodogöra sig innehållet i en uppdragsutbildning, vare sig kursen är poänggivande eller inte. Ett aktivt yrkesliv och livserfarenhet innebär ofta att dessa kunskaper förvärvats utan att det finns formella bevis för det. Det innebär att inga betyg eller andra intyg på förkunskaper behövs för att kunna antas till en uppdragsutbildning, även om kursen är poänggivande.

STUDIETAKT

Vår pedagogik grundas på tvärvetenskapliga infallsvinklar och problembaserat lärande där kursdeltagarna arbetar utifrån den egna yrkesvardagen.
 

KURSSTART

Kontakta oss för att veta mer.
 

INNEHÅLL

Kursen ger inledningsvis vissa juridiska bakgrundskunskaper, och berör därefter huvudsakligen följande delar:
  • Hyresrätt: Hyressättning, rätt till reparation och underhåll, besittningsskydd, överlåtelserättigheter samt rätten att hyra ut i andra hand.
  • Lokalhyra: Grundläggande principer samt tillämpningen av dessa på avtal kopplade till boende, till exempel upplåtelse av en parkeringsplats.
  • Bostadsrätt: Regler för bland annat hur en bostadsrättsförening skapas, hur lägenheter överlåts, hur en bostadsrättsförening fungerar.

UNDERVISNING

Kursen är en internetbaserad distanskurs. Undervisningsunderlag och stöd finns tillgängligt i kursens virtuella klassrum och på diskussionsforumet kursrummet. Som inlärningsstöd erbjuds även icke-obligatoriska övningsuppgifter med frågor hämtade från extentor. Dina svar skickas in och rättas av oss. Efter varje delföreläsning följer även ett självrättande kunskapsprov med flervalsfrågor.

EXAMINATION

Kursens examineras genom individuella inlämningsuppgifter motsvarande samt en avslutande salstentamen. För att skriva salstentamen måste samtliga inlämningsuppgifter vara godkända.
Betyg: På kursen används som betyg något av uttrycken Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).
 

Information

Kursen ges som uppdragskurs, med finansiering av deltagarens arbetsgivare. I detta fall gäller inga specifika behörighetskrav. Platsgaranti.
 

Prisuppgift

19000kr exkl moms

Kontakt

Lund University Commissioned Education
 
 
Telefon: 046-222 14 56
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.