Våldsbejakande extremism i Sverige - individ, samhälle, ideologi och praktik

våldsbejakande extremism i sverige - individ, SAMHÄLLE, ideologi och praktik, 7,5hp


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Välkommen att söka kursen ”Våldsbejakande extremism i Sverige – individ, samhälle, ideologi och praktik” som ges av Lunds universitet på uppdrag av Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

KURSBESKRIVNING

Kursen tar sin utgångspunkt i erfarenheter och kunskaper från praktiskt arbete mot våldsbejakande extremism. Den riktar sig främst till de som utsetts till lokala samordnare eller tjänstemän i första linjen som arbetar mot våldsbejakande extremism. Under kursens gång får kursdeltagarna möta ledande experter inom området och ta del av den senaste forskningen. Fokus ligger på praktisk erfarenhet och tillämpbara kunskaper. Kursen kombinerar tre tredagarsinternat (två övernattningar), med distansundervisning innehållande löpande elektroniska veckobrev. En webbaserad kursplattfrom med stort inslag av exempelvis poddar, videos och bildspel kommer att vara tillgänglig för kursens deltagare. Kursen har ett genomtänkt upplägg och passar den som arbetar heltid. Deltagarna kommer också ges stort utrymme att delge och utbyta erfarenheter och kunskaper med varandra. 

KURSINNEHÅLL
 

  • Kursdeltagarna kommer att få möta och diskutera olika vetenskapliga perspektiv på radikalisering och våldsbejakande extremism.
  • Kursens teman är de av Nationella samordnaren identifierade våldsbejakande extremistmiljöerna i Sverige; vitmakt, autonoma och islamistiska. 
  • Deltagarna kommer att exponeras för den senaste forskningslitteraturen, föreläsningar, film och litteratur, samt möten med personer som har praktiska erfarenheter av de tre miljöerna. 
  • Deltagarna kommer att tillgodogöra sig kunskaper och erfarenheter för att bättre förstå, bemöta och hantera våldsbejakande extremism i sina respektive sammanhang och yrkesroller. 
  • Under kursens gång kommer deltagarna att erbjudas goda möjligheter till erfarenhetsutbyte med andra kursdeltagare, samt nätverksbyggande för framtida samarbeten.

EXAMINATION

Examinationen består av uppgifter direkt kopplade till den egna verksamheten. Genomförd godkänd kurs ger kursdeltagaren 7,5 högskolepoäng som registreras i LADOK samt ett diplom/kursbevis.

OM NATIONELLA SAMORDNAREN FÖR VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism arbetar för att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Samordnaren ska även verka för att öka kunskapen om våldsbejakande extremism samt främja utvecklingen av förebyggande metoder.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till lokala samordnare eller tjänstemän i första linjen som arbetar mot våldsbejakande extremism.

Kursperiod

1 april 2017 - 15 oktober 2017 (20v)
 
Internat
3-5 maj 2017
16-18 augusti 2017
4-6 oktober 2017
Kursen kombinerar distansundervisning med tre tredagarsinternat (två övernattningar). 

Plats

Internaten är förlagda till Stockholm.

Antal deltagare

50

Ansökningsperiod

16 januari – 1 mars 2017.
Du får antagningsbesked senast 10 mars.
 

Kostnader

Kursen är avgiftsfri. Kursdeltagarna står själv för kost och logi på internaten (18 000:- exkl. moms för alla internaten).

Kontakt

Frågor om anmälan och antagning:
Kristina Robertsson
 
Frågor om kursinnehåll: 
Dan-Erik Andersson
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.

  Read more