Svenska som andraspråk för lärare på gymnasiet, 90 hp (1–90). Ingår i Lärarlyftet.

Bilder på lundamiljö.

Svenska som andraspråk för lärare på gymnasiet, 90HP (1-90HP)Anmäl dig här!


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Denna kurs från Nordiska språk, Språk- och litteraturcentrum, vid Lunds universitet erbjuds dig som undervisar i svenska som andraspråk i svenska för invandrare utan att vara behörig.

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som undervisar i utbildning i svenska för invandrare utan att vara behörig.

Huvudmannen måste godkänna deltagandet via särskild blankett - som finns att ladda ner på Skolverkets hemsida.

För mer information hänvisar vi till Skolverkets hemsida.
 

KURSENS INNEHÅLL

Med utgångspunkt i språkvetenskaplig och didaktisk forskning om andraspråksinlärning syftar kursen till att ge de blivande SvA-lärarna goda kunskaper i hur utbildningen i svenska som andraspråk kan planeras och genomföras. Deltagaren ges kunskap om, och verktyg för, hur en inkluderande och språkutvecklande undervisning i svenska som andraspråk kan organiseras och bedrivas i en heterogen lärandemiljö. Vidare ges deltagaren kunskap inom områden som är centrala för undervisningen i svenska som andraspråk såsom det mångkulturella och flerspråkiga samhället, svenska språket i ett typologiskt perspektiv och fonetik ur ett andraspråksperspektiv. Vidare behandlas i kursen språkinlärning, läs- och skrivutveckling i ett andraspråk – inklusive läs- och skrivsvårigheter – liksom bedömning och respons, språkutvecklande arbete för nyanlända elever samt litteraturdidaktik. Särskilt fokus läggs även på hur SvA-läraren kan stödja utveckling av elevens egna skrivande då detta erfarenhetsmässigt kan vara en stor utmaning hos eleverna.  

Kursen är uppdelad i 14 delkurser.

Termin 1

Skolämnet svenska som andraspråk, flerspråkighet och akademiskt skrivande

Termin 2

Svenska språket i ett andraspråksperspektiv och skriftlig språkfärdighet för SvA-läraren

Termin 3

Andraspråksinlärning hos skolungdomar och vuxna, språkundervisning för nyanlända elever, digitala perspektiv i SvA-undervisningen

Termin 4

Elevers läs- och skrivinlärning, didaktiska perspektiv på ordinlärning, elevers skriftliga produktion – analys och respons

Termin 5

Uttalsundervisning i teori och praktik och betygsättning och bedömning

Termin 6

Didaktiska perspektiv på andraspråksläsaren

 

UNDERVISNINGSFORM OCH EXAMINATION

Utbildningen ges helt på distans. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till dator med nätuppkoppling. De olika delkurserna examineras genom skriftlig hemtentamen samt genom muntliga och skriftliga uppgifter inom ramen för undervisningen. Institutionens kurshemsida hittar du om du klickar här

Kursbeskrivning hittar du nedan:

 

 

 

Anmälan

Anmälningskod: 
Kurskod: LLYU80

Du anmäler dig via anmälningsknappen ovan eller via www.antagning.se. Vi tar in sena anmälningar fram till kursstart.

Start- och slutdatum

augusti 2021 - januari 2024

Studietakt

Halvfart (50%)

Undervisningsform

Kursen ges på distans med stöd av en nätbaserad lärplattform.

Frågor om kursinnehåll

Lena Larsson, Språk- och litteraturcentrum

Studievägledning

Åsa Wikström, studievägledare
Tlfn: 046-222 86 99

Frågor om behörighet och urval

UHR Antagningsservice
Tlfn: 0771-550720
 

Frågor om regelverk, statsbidrag, lärarlegitimation

Skolverkets upplysningstjänst
Tlfn: 08-527 332 00

Övriga frågor

Lund University Commissioned Education
lararlyftet@education.lu.se


 
 
 
   
Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.