Nyanlända elevers skolframgång

Nyanlända elevers skolframgång 7,5hp


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Hösten 2018 finns det möjlighet för din kommun att gå kursen anpassad efter era förutsättningar. Kontakta oss eller anmäl intresse via länken så kontaktar vi er.

Kursen erbjuder kompetensutveckling för arbetsgrupper som arbetar med nyanlända elever och som tillhör samma huvudman eller skolenhet. Kursen syftar till att ge ökade kunskaper om nyanlända elevers lärandevillkor. Bland annat får du kunskap om hur utformningen av undervisningen ger förutsättningar för nyanlända elever att utvecklas mot de mål som anges i läroplaner och kursplaner.

SYFTE

Utbildningen syftar till att stärka skolornas förmåga att erbjuda nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet med målet att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för dessa elever.

MÅL MED KURSEN

Få kunskap om:

  • hur du analyserar elevens och verksamhetens förutsättningar för att eleven ska nå goda resultat.
  • inkluderande och normkritiskt förhållningssätt där mångfald ses som en tillgång.
  • hur skolan kan skapa framgångsrika samarbetsformer mellan modersmålslärare, studiehandledare och klass- och ämneslärare.
  • hur skolpersonalens egna attityder och förhållningssätt påverkar elevernas utveckling och lärande.

MÅLGRUPP

För grupper som arbetar med nyanlända elever i grundskolan och på gymnasiet. I varje grupp ska minst en skolledare, rektor eller motsvarande chef ingå (för modersmålsenhet t.ex.). Övriga yrkesroller som kan ingå är: Lärare, t.ex. lärare i svenska, svenska som andraspråk, övriga ämneslärare, modersmålslärare samt studiehandledare på modersmål, studie- och yrkesvägledare, elevhälsopersonal och fritidshempersonal.

INNEHÅLL

De deltagande pedagogerna ges kunskap och verktyg för hur en inkluderande och språkutvecklande undervisning kan organiseras och bedrivas i en heterogen lärandemiljö med fokus på nyanlända elevers lärande och kunskapsutveckling i alla ämnen. I kursen ges kursdeltagarna möjlighet att diskutera innehållet i kurslitteraturen utifrån sin yrkesroll tillsammans med andra från samma yrkestillhörighet.

Kursstrukturen möjliggör även arbete i det egna skolteamet där de olika yrkeskategorierna i teamet genom diskussions- och reflektionsfrågor samt olika infallsvinklar ges möjlighet att föra fördjupade samtal om innehållet i kursens olika delmoment. Kursinnehållet delas upp i tre områden som kommer att bearbetas dels efter yrkestillhöriget, dels efter teamtillhörighet. Den inledande delen av varje område ger de studerande en teoretisk bakgrund som bearbetas genom diskussions- och reflektionsfrågor anpassade efter de olika yrkeskategorierna. I den avslutande delen av varje område samlas kursdeltagarna från det egna skolteamet för att tillsammans utifrån kurslitteraturen och utifrån den kunskapsinhämtning och det kunskapsutbyte som alla kursdeltagare fick i områdets första del resonera kring hur förändringsarbetet bäst kan organiseras och implementeras på den egna skolan.

Modul 1: Behandlar mottagande, organisation och kartläggning. Första modulen ger kursdeltagarna kunskap om Skolverkets kartläggningsmaterial steg 1-3 och verktyg för att genomföra en kartläggning som leder till en adekvat årskursplacering. Den första modulen fokuserar på rektors organisatoriska ansvar kring kartläggningen när det gäller timfördelning, arbetsuppdelning, rutiner kring dokumentation men även hur kartläggningen bör spridas till berörd personal och hur den bäst förankras i verksamheten. I teamsamtalen ges möjlighet att utifrån kurslitteratur,diskussionsunderlag och tidigare erfarenhetsutbyte från modulens första halva analysera den egna skolans rutiner vid mottagande av nyanlända elever samt komma till insikt om hur kartläggningen kan ligga till grund för skolans gemensamma arbete med nyanlända elever.

Modul 2: behandlar hur skolpersonalens attityd och förhållningssätt påverkar de nyanlända elevernas lärande. Fokus ligger på vikten av en gemensam värdegrund och ett normkritiskt och inkluderande förhållningssätt samt hur skolans organisation kan främja denna samsyn. Lärandemål: Skolpersonalens attityd och förhållningssätt kunna redogöra för betydelsen av ett för all personal gemensamt förhållningssätt gentemot alla elever.

Modul 3: Behandlar hur skolan bäst skapar förutsättningar för parallell språk- och kunskapsutveckling. Fokus ligger på hur samarbetet mellan modersmålslärare, studiehandledare och klass- och ämneslärare kan organiseras. Modulen innehåller även en introduktion till hur språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kan användas av all personal på skolan.

UPPLÄGG

Kursen är en heldistanskurs med virtuella möten och handledning via Skype. Kursen startar med en premodul där deltagarna introduceras till de tekniska verktyg som används på kursen. Kompetensutvecklingen motsvarar 7,5 hp och ges på kvartsfart. Deltagarna väljer att delta i utbildningen för intyg eller för högskolepoäng. I de fall deltagare önskar genomföra utbildningen som en poänggivande kurs tillkommer examinationsuppgifter som genomförs efter slutet av kursperioden. För intyg krävs att deltagaren:

  • ​genomför och redovisar uppgifter kopplade till den egna verksamheten
  • deltar aktivt i diskussioner på webbplattformen
  • ​läser och bearbetar kurslitteraturen

För deltagare som genomför kompetensutvecklingen som en poänggivande kurs krävs för betyg att deltagaren utöver ovanstående genomför skriftliga examinationsuppgifter på kurslitteraturen.

Förkunskaper

Svenska på motsvarande gymnasienivå

Plats

Kursen ges på distans med virtuella träffar och handledning via Skype

Antal deltagare

Minst 4 deltagare i varje team inkl. skolledare, rektor eller motsvarande chef (för modersmålsenhet t.ex.)

Kontakt

Vid praktiska frågor om anmälan etcetera, vänligen kontakta:
Florencia Aguilera
Projektkoordinator
Telefon: 046-222 07 25
 
Malin Pahlmblad
Projektkoordinator
Telefon: 046-222 39 14
 
   
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.