Likabehandling/ Respekt!: Värdepedagogiskt arbete i klassrummet - ingår i Kunskapsveckan i Lund 2017

Kunskapsveckan är Lunds universitets och Lunds kommuns gemensamma satsning på fortbildning för lärare i Lunds kommun.

Kunskapsveckan 2017 - Likabehandling/ Respekt!: Värdepedagogiskt arbete i klassrummet


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Att arbeta med värdegrundsfrågor på ett strategiskt och didaktiskt sätt i en kollektiv process är utmanande på flera nivåer. En verksamhets organisation och kultur samt de samarbetsformer som utvecklas mellan elever, lärare och övrig personal kan understödja, eller motverka diskriminering, trakasserier och kränkningar. Dessa uppstår sällan som enskilda företeelser utan uppkommer på varierande sätt i den komplexa väv av sociala relationer, identitetsskapande, maktutövande och inneslutande och uteslutande normskapande processer som ständigt pågår i verksamheten. Men hur kan man arbeta konkret och mellan olika nivåer med värdegrundsfrågor i en så komplex organisation som skolan? Hur kan man leda lärandeprocesser där värdegrundsfrågornas komplexitet ständigt förhandlas, utmanas och återerövras? Vad är värdegrundsfrågor och hur kan dessa omsättas i den dagliga verksamheten?

Bakgrund

Kunskapsveckan är Lunds universitets och Lunds kommuns gemensamma satsning på fortbildning för lärare i Lunds kommun som i år arrangeras för tionde gången!

Ett nytt format testades första gången 2016 där färre men mer fördjupande fortbildningsinsatser erbjöds. Tanken är att erbjuda ett fåtal träffar mellan vilka pedagogerna arbetar med uppgifter eller testar nya verktyg i klassrummet.

2017 har Lunds universitet i samarbete med en referensgrupp med skol-och utvecklingsledare i Lunds kommun tagit fram fyra olika fortbildningsinsatser som startar under hösten 2017 och avslutas våren 2018. Fortbildningsinsatserna har olika teman och vänder sig främst till pedagoger och lärare. Följande fortbildningar erbjuds utöver Barn med särskilda behov under 2017: Digitalt lärande i förskolan, Det kreativa klassrummet, Likabehandling och respekt! - Värdegrundsarbete i klassrummet.

Kursen Likabehandling/ Respekt!: Värdepedagogiskt arbete i klassrummet övergripande syfte är att bidra till kvalitetsutveckling inom verksamheten på så vis att det görs en tät koppling mellan teori och praktik. Kursens teoretiska innehåll ska löpande konkretiseras och omsättas i praktiken genom att stimulera en utvecklingsprocess i den verksamhet deltagaren representerar.

Primär målgrupp

Pedagoger i åk 4-6, i åk 7-9 och gymnasiet

Upplägg

Begreppet värdegrund har blivit ett samlingsbegrepp för frågor som rör värden, etik och moral, normer, demokrati, relations- och livsåskådningsfrågor. Begreppet riskerar dels att bli tömt på innehåll, dels att arbete med värdegrund endast aktualiseras vid problem istället för att utgöra ett integrerat perspektiv i den dagliga verksamheten.  För att konkretisera det värdepedagogiska arbetet krävs reflektion och strategier så att teoretiska begrepp inte bara blir till tomma ord utan kan omsättas in i klassrummet.
 
Utbildningen omfattar tre utbildningstillfällen, två på hösten 2017 och en avslutande under våren 2018. Mellan varje träff förväntas deltagarna arbeta med en uppgift vilken kommer att diskuteras och presenteras för de andra deltagarna. Mellan träffarna förväntas även deltagarna i mån av möjlighet (och tid) testa/öva praktisk klokhet som arbetssätt/tankesätt vid uppkomna konfliktsituationer i klassrummet.
 
Träff 1: september kl. 15-18 på LUX, Lunds universitet

På programmet: Diskutera värdegrundsteorier, olika perspektiv och utifrån deltagarnas egna exempel diskutera begreppet praktisk klokhet. Inför denna första dag vill vi be er kursdeltagare att förbereda en kort presentation av den senaste kartläggningen av verksamheten i relation till värdegrundsfrågor och likabehandling samt vilka åtgärder som vidtagits efter denna kartläggning. Vi ber er också att kort sammanfatta styrkor, svagheter och behov som ni kan identifiera i dagens läge i verksamheten.

Träff 2:
 
Ett besök i verksamheten av LU:s lärare (ca 3 timmar). Detta besök är avsett att inom kursens ramar fortsätta att implementera processen i hela verksamheten. Vid detta tillfälle kommer LUs lärare att bidra med inspirationsföreläsningar och fungera som samtalsledare vid gruppdiskussioner, vilka planeras av kursdeltagarna utifrån identifierade behov. Erfarenheten visar att det är viktigt att besöket från LU förläggs så tidigt som möjligt under kursen. Planeras in tillsammans med deltagande pedagoger.
 
Träff 3: kl. 15-18 på LUX, Lunds universitet

På programmet: Hur framgångsrikt är vårt främjande arbete? Vad ska vi främja och Hur främjar vi? Hur förebygger vi uppenbara/troliga/möjliga kränkningar? Vad behöver vi veta för att kunna åtgärda på ett effektivt sätt? Summering.

Träff 4: kl. 15-18 på LUX, Lunds universitet. Summering och slutdiskussion.

LU lärare

Sinikka Neuhaus är lektor i utbildningsvetenskap och arbetar som utbildningschef vid Lunds universitets ämneslärarutbildning. Hon är intresserad av komplexiteten i skolans värdegrundsuppdrag och har upprepade gånger undervisat på Skolverkets kurs om likabehandling i teori och praktik samt anordnat workshops om värdegrundsarbete på skolledarkonferensen i Tylösand.

Johanna Gustafsson Lundberg är docent i teologisk etik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. Hon har tidigare arbetat 12 år vid lärarutbildningen på Högskolan Dalarna, vilket grundlade ett stort intresse för värdegrundsfrågorna i skolan. Gustafsson Lundberg har i ett tidigare forskningsprojekt analyserat socioemotionellt arbete i förskola och grundskola med inriktning konflikthantering, etik och värdegrundsfrågor. Hon har också ansvarat för fortbildningar i sex- och samlevnadsundervisning för Skolverket.

Förkunskaper

Inga

Kursperiod

Startdatum: september 2017
Slutdatum: Våren 2018

Plats

Träffarna sker på LUX, Lunds universitet

Antal deltagare

Minimiantal för att kursen ska starta: 15

Maxantal: 30

Sista anmälningsdag: 31 augusti

Pris per deltagare

Gratis. Fortbildningen är endast öppen för pedagoger som arbetar inom Lunds kommun.

Kontakt

Florencia Aguilera
Lund University Commissioned Education
Telefon: 046 222 07 25
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.

  Read more