Barn med särskilda behov: förståelse, bemötande och insatser i skolan - ingår i Kunskapsveckan i Lund 2017

Kunskapsveckan är Lunds universitets och Lunds kommuns gemensamma satsning på fortbildning för lärare i Lunds kommun.

kunskapsveckan 2017 - Barn med särskilda behov: förståelse, bemötande och insatser i skolan


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Utbildningen riktar sig till personal inom skolverksamheter som i sitt arbete möter barn med särskilda behov. Utbildningen har ett tydligt fokus på praktik och tillämpning i det att den syftar till att ge deltagarna konkreta verktyg som de kan använda i sitt dagliga arbete med barn med särskilda behov samt inom ramen för utbildningen få möjlighet att prova dessa verktyg under handledning och i ett sammanhang som möjliggör erfarenhetsutbyte med andra.

Bakgrund

Kunskapsveckan är Lunds universitets och Lunds kommuns gemensamma satsning på fortbildning för lärare i Lunds kommun som i år arrangeras för tionde gången!

Ett nytt format testades första gången 2016 där färre men mer fördjupande fortbildningsinsatser erbjöds. Tanken är att erbjuda ett fåtal träffar mellan vilka pedagogerna arbetar med uppgifter eller testar nya verktyg i klassrummet.

2017 har Lunds universitet i samarbete med en referensgrupp med skol-och utvecklingsledare i Lunds kommun tagit fram fyra olika fortbildningsinsatser som startar under hösten 2017 och avslutas våren 2018. Fortbildningsinsatserna har olika teman och vänder sig främst till pedagoger och lärare. Följande fortbildningar erbjuds utöver Barn med särskilda behov under 2017: Digitalt lärande i förskolan, Det kreativa klassrummet, Likabehandling och respekt! - Värdegrundsarbete i klassrummet.

Primär målgrupp

Pedagogisk personal inom grundskola och gymnasium

Upplägg

Upplägg för kursen: Utbildningen omfattar tre utbildningstillfällen. Däremellan förväntas deltagarna arbeta med verksamhetsrelevanta tillämpningar och fall som följs upp vid de gemensamma utbildningsträffarna.

Träff 1: 9 oktober 2017 15-18. Plats: Institutionen för psykologi, Lunds universitet

Träff 2: 20 november 2017 15-18. Plats: Institutionen för psykologi, Lunds universitet

Träff 3: 22 januari 2018 15-18. Plats: Institutionen för psykologi, Lunds universitet

Program: Utbildningen har två tydliga fokusområden som introduceras vid det första tillfället och som sedan följs upp och fördjupas vid de två följande utbildningstillfällena.

Det första området handlar om hur vi konkret kan förstå de svårigheter barn med olika typer av särskilda behov har och hur dessa påverkar deras möjligheter till utveckling och lärande. Här berörs frågeställningar som vad olika diagnoser och funktionssvårigheter specifikt innebär för vardagligt fungerande i pedagogiska verksamheter samt vad olika typer av test- och utredningsresultat faktiskt innebär för elevernas förutsättningar och utmaningar i skolmiljön och hur man på bästa sätt kan svara upp mot och tillgodose dessa.

Det andra området handlar om att lära sig mer om specifika åtgärdsprogram för barn med olika typer av beteendeproblematik. Här ligger fokus på konkreta och tillämpbara metoder med dokumenterat forskningsstöd för att förstå, bemöta och förändra problembeteenden i skolan. Huvudfokus kommer här att ligga på det som kallas Positivt beteendestöd och lågaffektivt bemötande.

Mellan utbildningstillfällen kommer deltagarna få arbeta med egna fall i relation till dessa två huvudteman och som det vid tillfälle 2 och 3 kommer finnas möjligheter att diskutera och få handledning kring. Det finns även en möjlighet att vid kursstart komma med önskemål om särskilda teman som man vill lyfta och belysa under de följande träffarna så att utbildningen så långt som möjligt skräddarsys för deltagarnas specifika behov.

LU lärare

Sima Wolgast, doktorand vid institutionen för psykologi, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare i psykoterapi. Sima har arbetat flera år som skolpsykolog och då särskilt med inriktning på beteendeinriktade åtgärds- och insatsprogram för barn och unga med olika typer av problembeteenden.

Tomas Kempe, adjunkt vid institutionen för psykologi, legitimerad psykolog. Tomas har mångårig erfarenhet av arbete som skolpsykolog och har tidigare haft undervisningsuppdrag – såväl vid universitetet som riktat till pedagogiska verksamheter – kring bland annat barn med särskilda behov.

Förkunskaper

Inga

Kursperiod

Startdatum: 9 oktober 2017
Slutdatum: Våren 2018

Plats

Träffar äger rum på Lunds universitet. Mer information kommer inför första träffen.

Antal deltagare

Minimiantal för att kursen ska starta: 15

Maxantal: 25

Sista anmälningsdag: 31 augusti

Pris per deltagare

Gratis. Fortbildningen är endast öppen för pedagoger som arbetar inom Lunds kommun.

Kontakt

Florencia Aguilera
Lund University Commissioned Education
Telefon: 046 222 07 25
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.

  Read more