Digitalt lärande i förskolan med inriktning på pedagogiska appar - ingår i Kunskapsveckan i Lund 2017

Kunskapsveckan är Lunds universitets och Lunds kommuns gemensamma satsning på fortbildning för lärare i Lunds kommun.

Kunskapsveckan 2017 - Digitalt lärande i förskolan med inriktning på pedagogiska appar


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Den pågående digitaliseringen av förskolan rymmer både möjligheter, problem och utmaningar. Detta utbildningsspår fokuserar på digitala lärverktyg som lärspel och pedagogiska appar för förskolan. Tusentals sådana finns tillgängliga via webben, och en utmaning är att orientera sig bland dessa. Hur kan man utvärdera digitala lärspel för förskolan? Vilka krav bör man ställa på digitala lärverktyg för förskolan? Hur kan man tänka om digitala lärverktyg i relation till läroplanens uppdrag kring att följa, dokumentera och stödja varje barns utveckling och lärande?  Utbildningsspåret belyser dessa frågor ur ett utbildningsvetenskapligt och kognitionsvetenskapligt perspektiv.

Bakgrund

Kunskapsveckan är Lunds universitets och Lunds kommuns gemensamma satsning på fortbildning för lärare i Lunds kommun arrangeras i år för tionde gången! Ett nytt format testades första gången 2016 där färre men mer fördjupande fortbildningsinsatser erbjöds. Tanken är att erbjuda ett fåtal träffar mellan vilka pedagogerna arbetar med uppgifter eller testar nya verktyg i klassrummet. 2017 har Lunds universitet i samarbete med en referensgrupp med skol-och utvecklingsledare i Lunds kommun tagit fram fyra olika fortbildningsinsatser som startar under hösten 2017 och avslutas våren 2018. Fortbildningsinsatserna har olika teman och vänder sig främst till pedagoger och lärare. Följande fortbildningar erbjuds utöver Digitalt lärande i förskolan under 2017: Det kreativa klassrummet, Likabehandling och respekt! - Värdegrundsarbete i klassrummet, Barn med särskilda behov.

Primär målgrupp

Förskolepedagoger
 
Vi rekommender att pedagogerna anmäler sig i arbetslag 2-5 stycken. De som deltar individuellt kommer att delas in i team vid första träffen. Mer information ges vid första träffen.

Upplägg

Höstterminen fokuserar på ”feedback/återkoppling” samt temat ”tidig matematik”. Vårterminen går vidare med temana språk och språkappar, berättelsen/narrativens betydelse i pedagogiska appar, mer om individ-grupp vad gäller pedagogiska appar samt om anpassning till barn med olika förutsättningar (vårterminens teman är nya i förhållande till kursomgången ht 16).

Träff 1: onsdag 13 sept kl 15-18 på LU

Följande tas upp och diskuteras: Vilka pedagogiska vinster och fallgropar finns med pedagogiska appar? Hur kan man utvärdera pedagogiska appar för förskolan? Vilka krav bör man ställa på digitala lärverktyg för förskolan? Hur kan man tänka om digitala lärverktyg i relation till läroplanens uppdrag kring att följa, dokumentera och stödja varje barns utveckling och lärande? Hur kan man hantera grupp vs. individ?– I en praktisk del får deltagarna pröva några appar och diskutera sig fram till vilken eller vilka uppgift man vill ta sig an i arbetslaget. Vi kommer ha ett flertal uppgifter att välja mellan. Flera arbetslag kan välja samma uppgift. Alla utgår från den vardagliga verksamheten och innebär att pedagogerna, med en jämförande ansats, observerar och reflekterar över det som händer när barn använder olika pedagogiska appar; när man tillämpar olika arbetssätt med en app, osv. En pedagog i varje arbetslag utses till kontaktperson. Mellan träffarna hålls kontakt via mejl mellan pedagoger och LU-lärare/handledare.

Träff 2: Under november (vecka 45-48).

Handledning för vardera grupp/arbetslag ute på förskolan. Tid efter överenskommelse och beroende på gruppens/arbetslagets preferenser. 1,5-2 timmar. Uppgiften man arbetar med diskuteras. Då det är svårt för alla pedagoger att genomföra alla handledningsbesök under samma vecka, vill vi lämna det öppet och tillsammans bestämma datum som fungerar för alla.

Träff 3:  Vecka 4, preliminärt onsdag 17 januari 15-18.

Uppsamling av höstterminens aktiviteter. Introduktion av vårens teman och diskussion kring fortsatt arbete/uppgift för vårterminen. Även för deltagare från höstterminen -16, liksom träff fyra och fem.

Träff 4: Vecka 7, preliminärt torsdag 15 februari 15-18. Handledning av uppgifter och fördjupning i teman.

Träff 5: Vecka 16. Uppsamling av vårterminens aktiviteter

LU lärare

LU-lärare: Agneta Gulz leder forskningsgruppen Educational Technology Group www. vars forskning har två ledord: utforska och stödja. De digitala lärspel som gruppen utvecklar används dels som forskningsinstrument för att lära mer om hur barn faktiskt lär sig, dels som praktisk-pedagogiska verktyg i vardaglig verksamhet i skola och förskola. En av flera forskningslinjer under de senaste åren har handlat om hur man kan stödja förskolebarn i området tidig matematik med hjälp av pedagogiken lära-genom-att-lära-ut-till-någon-annan. Agneta har arbetat med fortbildning av lärare sedan början av 2000-talet (med satsningen IT i Skolan (ITIS), vid temadagar, fortbildningsdagar, utbildningsmässor, osv.  Hon har talat om skolan, förskolan och digitaliseringen på Almedalen 2016, i vetenskapsradion, 2016, och skrivit flera artiklar inom området.  Magnus Haake, Betty Tärning och Jens Nirme är verksamma i Educational Technology Group.

Förkunskaper

Inga

Kursperiod

Startdatum: september 2017
Slutdatum: Våren 2018

Plats

Träffar på Lunds universitet, LUX, samt ute på förskolorna.

Antal deltagare

Minimiantal deltagare för kursstart: 15
Maxantal: 25

Sista anmälningsdag: 31 augusti

Pris per deltagare

Gratis. Fortbildningen är endast öppen för pedagoger som arbetar inom Lunds kommun.

Kontakt

Florencia Aguilera
Lund University Commissioned Education
Telefon: 046 222 07 25

 

Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.

  Read more