Det kreativa klassrummet - ingår i Kunskapsveckan i Lund 2017

Kunskapsveckan är Lunds universitets och Lunds kommuns gemensamma satsning på fortbildning för lärare i Lunds kommun.

Kunskapsveckan 2017 - det kreativa klassrummet


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

I vårt komplexa samhälle behövs kreativitet för att lösa olika utmaningar och det är därför viktigt att skolor utvecklar elevers kreativitet. Andra saker i skolan har länge varit i fokus såsom sjunkande kunskaper, bristande ordning och omotiverade elever. Försöken att komma till rätta med dessa problem har inneburit mer kontroll, mer styrning uppifrån och fokus på nationella test. Tyvärr har dessa insatser i många fall lett till ett mindre fokus på idégenerering och problemlösning i skolans olika ämnen. Men kreativitetsutveckling och lärande står inte i motsats. På denna kurs går vi igenom vad kreativitet är och hur lärare kan utveckla elevers kreativitet i skolans olika ämnen. Kursen visar på sätt där en problemlösande och idégenererande pedagogik kan vara en del av en lösning på problemen med minskande motivation och lärande i skolan.

Bakgrund

Kunskapsveckan är Lunds universitets och Lunds kommuns gemensamma satsning på fortbildning för lärare i Lunds kommun som i år arrangeras för tionde gången! Ett nytt format testades första gången 2016 där färre men mer fördjupande fortbildningsinsatser erbjöds. Tanken är att erbjuda ett fåtal träffar mellan vilka pedagogerna arbetar med uppgifter eller testar nya verktyg i klassrummet.

2017 har Lunds universitet i samarbete med en referensgrupp med skol-och utvecklingsledare i Lunds kommun tagit fram fyra olika fortbildningsinsatser som startar under hösten 2017 och avslutas våren 2018. Fortbildningsinsatserna har olika teman och vänder sig främst till pedagoger och lärare. Följande fortbildningar erbjuds under 2017 utöver Det kreativa klassrummet: Digitalt lärande i förskolan, Likabehandling och respekt! - Värdegrundsarbete i klassrummet, Barn med särskilda behov.

Primär målgrupp

Pedagoger som arbetar i åk 4-6, åk 7-9 och gymnasiet

Upplägg

Kreativitet är möjlig att utveckla i alla ämnen, såsom t.ex. matematik, idrott och hälsa, musik eller svenska. Kursen riktar sig därför till samtliga pedagoger/lärare och kan också ta avstamp i ämnesövergripande teman.

Kursens upplägg består av tre träffar som är en kombination av föreläsning och workshop. Utgångspunkten för träffarna är kursdeltagarnas idéer kring lektions- eller temaupplägg som främjar elevers kreativitet. Kursansvarig presenterar aktuell forskning som kursdeltagarna kan använda för att vidareutveckla sin kompetens kring elevers kreativa utveckling och ett kreativt gruppklimat. Med inspiration av detta kommer kursdeltagare att arbeta med idékläckning av lektionsupplägg i gruppkonstallationer om 5 personer i varje grupp och i det coachande samtalet få återkoppling från kursansvarig och även övriga kursdeltagare. Lektionsplaner tas fram och testas sedan i det egna klassrummet. Vid det sista kurstillfället utvärderar kursdeltagarna sina lektionsplaner och drar lärdomar av det genomförda upplägget. Precis som i alla kreativitetssammanhang är lyckade såväl som mindre lyckade försök lika viktiga i det kreativa lärandet. Slutligen reflekterar kursdeltagare och kursansvarig tillsammans kring kursuppläggen och om hur framtida utmaningar kan hanteras. Rekommendationer och planer för framtida lektionsupplägg planeras och diskuteras.

Träff 1: 14 november 2017 kl 15-18 vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet

Programmet för första träffen: Genomgång av forskningsfronten kring att arbeta kreativitetsutvecklande i skolans alla ämnen. Diskussioner med utgångspunkt i kursdeltagarnas behov och idéer, intresseutbyte samt feedback.

Träff 2: 20 februari 2018 kl 15-18 vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet

Programmet för andra träffen: Med en utgångspunkt aktuell forskning färdigställa en egen lektionsplanering eller ämnesövergripande tema

Träff 3: 24 april 2018 kl 15-18 vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet

Programmet för tredje träffen: Presentation och utvärdering av lektionerna samt diskussioner kring principer för kreativt lärande.

LU lärare

Eva Hoff har gedigen undervisningserfarenhet inom universitetet, grundskolan och gymnasiet. Hon har gymnasielärarutbildning och har undervisat på lärarutbildningen vid Malmö högskola. Eva Hoff arbetar idag som universitetslektor vid Institutionen för psykologi. Hennes forskningsområde rör kreativitet hos barn och vad som främjar kreativitet i skolan samt organisationsvärlden. Hon disputerade i utvecklingspsykologi och hennes huvudsakliga undervisningserfarenhet ligger inom området utvecklings- och kreativitetspsykologi.
 

Förkunskaper

Inga

Kursperiod

Kursstart: 14 november 2017
Kursslut: 24 april 2018

Plats

Träffar på institutionen för psykologi, Lunds universitet

Antal deltagare

Minimiantal för att kursen ska starta: 10
Maxantal: 30

Sista anmälningsdag: 31 augusti

Pris per deltagare

Gratis. Fortbildningen är endast öppen för pedagoger som arbetar inom Lunds kommun.

Kontakt

Florencia Aguilera
Lund University Commissioned Education
Telefon: 046 222 07 25
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.

  Read more