Fysik för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet.


per.condelius@education.lu.se 

Fysik för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45hp)


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET | INGÅR I LÄRARLYFTET II

Denna kurs från Nationellt resurscentrum för fysik erbjuds dig som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i årskurs 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

MÅLGRUPP

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig. Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i Lärarlyftet II enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. För mer information hänvisar vi till www.skolverket.se/lararlyftet

Huvudmannen ska godkänna deltagandet via särskild blankett som finns att ladda ner från Skolverkets hemsida.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

IKT integreras i undervisningen, för bl.a. diskussion, kommunikation, informationssökning, illustration, animeringar, dokumentation och beräkningar. Kursen behandlar också problem och svårigheter med att använda exempel från vardagen i undervisningen. Under kursen diskuteras skillnaden mellan hur ord och uttryck används i fysiken och i människors vardag samt vikten av att i undervisningen göra detta tydligt för eleverna.

Ett fördjupande projektarbete genomförs i den avslutande kursen inom något område av fysiken och omfattar planering, genomförande och utvärdering av något undervisningsmoment relaterat till kursens innehåll. I samband med projektarbetet diskuteras också olika former av bedömning av elevers kunskaper och betygssättning av olika moment.

Examinationen sker genom individuell skriftlig tentamen, individuella inlämningsuppgifter, och projektarbete i grupp. Projektarbetena redovisas såväl skriftligt som muntligt för övriga deltagare. I möjligaste mån ska projekten kopplas till kursdeltagarens egen undervisning. Kursdeltagarna förväntas testa undervisningsinslag i sina klasser.

Kursen består av 5 delkurser:

Delkurs 1: Kraft och rörelse (7,5 hp)
Delkurs 2: Elektricitet och magnetism (7,5 hp)
Delkurs 3: Vågor och svängningar (7,5 hp)
Delkurs 4: Modern fysik och fysikens världsbild (7,5 hp)
Delkurs 5: Fysik i natur och samhälle (15 hp)

För mer information om delkursernas innehåll, se bifogad kursplan i höger kolumn.

UNDERVISNINGSFORM

Kursen ges på distans med några få campusträffar på campus i Lund. Undervisningen omfattar föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer, undervisningsvideo och lista med välvalda korta och relevanta föreläsningar online. Vi använder oss mycket av så kallade ”Flipped Classroom” och ”Peer instructions” för att ge kursdeltagarna innovativa pedagogiska verktyg för sin undervisning.

LÄRANDEMÅL

Kursen avser att ge deltagarna grundläggande kunskaper inom fysikens huvudområden och i fysikdidaktik, för att i skolans verksamhet tillsammans med eleverna dels kunna diskutera fenomen i vår vardag och omgivning utifrån ett fysikperspektiv och dels kunna visa på hur kunskaper i fysik kan bidra till vår förståelse av viktiga samhällsfrågor. Kursen ger exempel på experiment, observationer, demonstrationer och övningar som kan användas i fysikundervisningen. Kursen är en behörighetsgivande kurs i fysik för lärare i årskurs 7-9.

För mer information om lärandemål, se bifogad kursplan i höger kolumn.

KURSENS LÄRARE

Kursen leds av ett lärarlag från Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) i samarbete med lärarutbildningen vid Lunds universitet. I lärarlaget ingår akademiska lärare i fysik, meteorologi och didaktik.

Ann-Marie Pendrillprofessor i Vetenskapskommunikation och fysikdidaktik och sedan 2009 föreståndare för Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF), med erfarenhet av undervisning inom lärarutbildning - såväl fysik, som ämnesövergripande kurser, och inom fysikprogram och ingenjörsutbildningar.

Lassana Ouattaraprojektledare vid NRCF sedan 2010 och lärare inom universitetets grundkurser i fysik. Han disputerade 2006 inom nanovetenskap och var 2007-2009 post-doktor vid DTU i Köpenhamn. Lassana är också utbildad lärare för grundskolans senare år och gymnasiet och har även arbetat på både grundskolan och gymnasieskolan.

Lena Hanssonhar disputerat i naturvetenskapens didaktik vid universitetet i Linköping och är docent i naturvetenskapernas didaktik. Lena Hansson har också gymnasielärarutbildning och har arbetet som fysiklärare i gymnasieskolan.

Maj-Lena Linderson, universitetslektor vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap är expert i klimatsystem.

Lotta Leden, doktorand i naturvetenskapens didaktik på Högskolan Kristianstad. Är utbildad 4-9 Lärare i matematik och naturorienterande ämnen samt utbildad till speciallärare. Lotta Leden har 15 års erfarenhet som högstadielärare.

Gästföreläsare kommer att bjudas in för genomförande av vissa delmoment.

VALIDERING

Från och med VT 2015 har du som är antagen till Lärarlyftet möjlighet att tillgodoräkna dig högskolepoäng genom validering av kunskaper och färdigheter från tidigare studier och yrkesverksamhet. Med validering menas kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs som du är antagen till. Tillgodoräknandet avser hel kurs eller del av kurs. Detta innebär att om du i praktiken anser att du redan har kunskaper eller färdigheter som beskrivs i lärandemålen kan du be att få dem utvärderade – validerade. På så sätt kan du tillgodoräkna dig ett visst antal högskolepoäng inom kursen och därmed läser du enbart resterande delarna. Om du inte får dina kunskaper validerade får du läsa hela kursen.

Mer information om hur du går till väga för att ansöka om validering får du efter att du har blivit antagen på kursen.

 

Anmälan

Anmälningskod: LU-5851L
Kurskod: LLYU64

Anmäl dig via anmälningsknappen ovan. Anmälan öppnar 17 september.

Anmälningsperiod

Ordinarie sökperiod:
17 september-16 oktober 2018
Vi tar även in sena anmälningar

Start- och slutdatum

Start: januari 2019
Slut: januari 2020

Studietakt

Trekvartsfartfart (75%)

Undervisningsform

Distans/campus.  Kursen går på distans, med en del fysiska träffar på campus i Lund. Deltagande i dessa träffar är obligatoriskt.

Kursträffar

Varje delkurs innehåller 3 campusträffar à 1-2 dagar per träff.

Kursplan

Frågor om kursinnehåll

Ann-Marie Pendrill, Nationellt resurscentrum för fysik
Ann-Marie Pendrill@fysik.lu.se
 

Frågor om behörighet och urval

UHR Antagningsservice
Tlfn: 0771-550720

Frågor om regelverk, statsbidrag, lärarlegitimation

Skolverkets upplysningstjänst
Tlfn: 08-527 332 00

Övriga frågor

Per Condelius, Lund University Commissioned Education
per.condelius@education.lu.se 
 
 
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.