Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (1-30 HP). Ingår i Lärarlyftet.

Bilder på lundamiljö.

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR LÄRARE I SVENSKA FÖR INVANDRARE, 30HP (1-30HP)Anmäl dig här!


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Denna kurs från Nordiska språk, Språk- och litteraturcentrum, vid Lunds universitet erbjuds dig som har en lärarexamen utan att vara ämnesbehörig i svenska som andraspråk i svenska för invandrare.  Man kan även läsa kursen utan syftet att kursen ska leda till behörighet - då gäller andra behörighetskrav. Se nedan under rubriken målgrupp.​

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig med lärarexamen som saknar 30hp i svenska som andraspråk i SFI. 

Huvudmannen måste godkänna deltagandet via en särskild blankett som finns att ladda ner på Skolverkets hemsida, huvudmannablankett.

Du som saknar lärarexamen kan också delta i kursen som en kompetensutveckling som ej ger behörighet. Ett deltagande som inte leder till ytterligare behörighet är enbart möjligt om huvudmannen avser ansöka om statsbidrag.

För mer information hänvisar vi till Skolverkets hemsida.
 

KURSENS INNEHÅLL

Med utgångspunkt i andraspråksforskning och didaktiska perspektiv på språkinlärning ges kunskap inom områden som är centrala för undervisningen i svenska för vuxna invandrare, såsom det mångkulturella och flerspråkiga samhället, svenska språket i ett typologiskt perspektiv och fonetik ur ett andraspråksperspektiv. Vidare behandlas i kursen språkinlärning för vuxna inlärare, utvecklingen av litteracitet i ett andraspråk - inklusive läs- och skrivsvårigheter - liksom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Samtliga delkurser har en tydlig koppling mellan teori och praktik där de studerande ges goda möjligheter att förankra sina nyvunna teoretiska kunskaper i den egna undervisningen. Detta möjliggörs bland annat genom en kursstruktur där de studerande i gruppsamtal via nätet kan diskutera innehållet i kurslitteraturen utifrån både givna exempel och egna erfarenheter från undervisningen i svenska för vuxna invandrare. Kursinnehållet bearbetas genom diskussions- och reflektionsfrågor i syfte att uppmuntra de studerande till fördjupade samtal om kursinnehållet ur ett didaktiskt perspektiv.

Kursen är uppdelad i sex delkurser:

Delkurs 1, (4 hp) Introduktion till kommunal undervisning i svenska för invandrare.

Delkurs 2, (6 hp) Svenska språket i ett typologiskt perspektiv.

Delkurs 3, (5 hp) Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Delkurs 4, (6 hp) . Vuxna inlärares andraspråksutveckling.

Delkurs 5, (4 hp) Fonetik och fonologi ur ett andraspråksperspektiv.

Delkurs 6, (5 hp) Litteracitet och bedömning.

 

UNDERVISNINGSFORM OCH EXAMINATION

Kursen ges på distans med stöd av nätbaserad lärplattform. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till dator med nätuppkoppling. De olika delkurserna examineras genom skriftlig hemtentamen samt genom muntliga och skriftliga uppgifter inom ramen för undervisningen. För kursplan klicka här. Institutionens kurshemsida hittar du här.

 

VALIDERING

Från och med VT 2015 har du som är antagen till Lärarlyftet möjlighet att tillgodoräkna dig högskolepoäng genom validering av kunskaper och färdigheter från tidigare studier och yrkesverksamhet. Med validering menas kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs som du är antagen till. Tillgodoräknandet avser hel kurs eller del av kurs. Detta innebär att om du i praktiken anser att du redan har kunskaper eller färdigheter som beskrivs i lärandemålen kan du be att få dem utvärderade – validerade. På så sätt kan du tillgodoräkna dig ett visst antal högskolepoäng inom kursen och därmed läser du enbart resterande delarna. Om du inte får dina kunskaper validerade får du läsa hela kursen.

Mer information om hur du går till väga för att ansöka om validering får du efter att du har blivit antagen.

Anmälan

Anmälningskod: LU-5851L
Kurskod: LLYU76

Du anmäler dig via anmälningsknappen ovan eller via www.antagning.se. Anmälan är öppen 15 mars - 15 april. Vi tar även in sena anmälningar fram till kursstart.

Start- och slutdatum

augusti 2024 - augusti 2025

Studietakt

Halvfart (50%)

Undervisningsform

Kursen ges på distans med stöd av en nätbaserad lärplattform.

Frågor om kursinnehåll

Johanna Karlsson, Språk- och litteraturcentrum

Studievägledning

Marina Hansson, studievägledare
Tlfn: 046-222 84 60

Frågor om behörighet och urval

UHR Antagningsservice
Tlfn: 0771-550720
 

Frågor om regelverk, statsbidrag, lärarlegitimation

Skolverkets upplysningstjänst
Tlfn: 08-527 332 00

Övriga frågor

Lund University Commissioned Education
lararlyftet@education.lu.se


 
 
 
   
Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.