Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (1-30 HP). Ingår i Lärarlyftet.

 

svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare, 30hp (1-30hp)


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Denna kurs från Nordiska språk, Språk- och litteraturcentrum, vid Lunds universitet erbjuds dig som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i svenska som andraspråk i svenska för invandrare utan att vara ämnesbehörig.

MÅLGRUPP

Lärare som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i utbildning i svenska för invandrare utan att ha 30 hp Svenska som andraspråk. Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i Lärarlyftet II enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. För mer information hänvisar vi till www.skolverket.se/lararlyftet

Huvudmannen ska godkänna deltagandet via särskild blankett - följ länken och scrolla ner till avsnittet "Blanketter för huvudmannens godkännande" som finns att ladda ner på Skolverkets hemsida.

KURSENS INNEHÅLL

Med utgångspunkt i andraspråksforskning och didaktiska perspektiv på språkinlärning ges kunskap inom områden som är centrala för undervisningen i svenska för vuxna invandrare, såsom det mångkulturella och flerspråkiga samhället, svenska språket i ett typologiskt perspektiv och fonetik ur ett andraspråksperspektiv. Vidare behandlas i kursen språkinlärning för vuxna inlärare, utvecklingen av litteracitet i ett andraspråk - inklusive läs- och skrivsvårigheter - liksom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Samtliga delkurser har en tydlig koppling mellan teori och praktik där de studerande ges goda möjligheter att förankra sina nyvunna teoretiska kunskaper i den egna undervisningen. Detta möjliggörs bland annat genom en kursstruktur där de studerande i gruppsamtal via nätet kan diskutera innehållet i kurslitteraturen utifrån både givna exempel och egna erfarenheter från undervisningen i svenska för vuxna invandrare. Kursinnehållet bearbetas genom diskussions- och reflektionsfrågor i syfte att uppmuntra de studerande till fördjupade samtal om kursinnehållet ur ett didaktiskt perspektiv.

Kursen är uppdelad i sex delkurser:

Delkurs 1: Introduktion till kommunal undervisning i SFI (4 hp)
Delkurs 2: Svenska språket i ett typologiskt perspektiv (6 hp)
Delkurs 3, Fonetik och fonologi ur ett andraspråksperspektiv (4 hp)
Delkurs 4: Vuxna inlärares andraspråksutveckling (6 hp)
Delkurs 5: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (5 hp)
Delkurs 6: Litteracitet och bedömning (5 hp)

UNDERVISNINGSFORM OCH EXAMINATION

Kursen ges på distans med stöd av nätbaserad lärplattform. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till dator med nätuppkoppling. De olika delkurserna examineras genom skriftlig hemtentamen samt genom muntliga och skriftliga uppgifter inom ramen för undervisningen. Institutionens kurshemsida hittar du om du klickar här

KURSENS LÄRARE

Marit Julien, professor i nordiska språk och docent i allmän lingvistik. Marit undervisar främst på olika kurser på inriktningarna Svenska och Svenska som andraspråk, från nybörjarnivå till masterkurser. Marit handleder också uppsatser i svenska och svenska som andraspråk på olika nivåer.

Frida Splendido, lektor i svenska som andraspråk samt franska, och som pedagogisk utvecklare vid Lunds universitet. Hon har disputerat i fransk språkvetenskap på en avhandling om uttalsutveckling hos tvåspråkiga förskolebarn. Hennes forskning har sedan dess fortsatt inom fonetisk-fonologisk andraspråksinlärning. Fridas undervisning ligger främst inom kurser i fonetik/fonologi och uttal.

VALIDERING

Du som är antagen till Lärarlyftet möjlighet att tillgodoräkna dig högskolepoäng genom validering av kunskaper och färdigheter från tidigare studier och yrkesverksamhet. Med validering menas kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs som du är antagen till. Tillgodoräknandet avser hel kurs eller del av kurs. Detta innebär att om du i praktiken anser att du redan har kunskaper eller färdigheter som beskrivs i lärandemålen kan du be att få dem utvärderade – validerade. På så sätt kan du tillgodoräkna dig ett visst antal högskolepoäng inom kursen och därmed läser du enbart resterande delarna. Om du inte får dina kunskaper validerade får du läsa hela kursen.

Mer information om hur du går till väga för att ansöka om validering får du efter att du har blivit antagen på kursen.

 

Anmälan

Anmälningskod: 5850L
Kurskod: LLYU75

Du anmäler dig via anmälningsknappen ovan eller via www.antagning.se. Vi tar in sena anmälningar fram till kursstart.

Start- och slutdatum

Start: januari 2019
Slut: januari 2020

Studietakt

Halvfart (50%)

Undervisningsform

Kursen ges på distans med stöd av en nätbaserad lärplattform.

Frågor om kursinnehåll

Lena Larsson, Språk- och litteraturcentrum

Studievägledning

Åsa Wikström, studievägledare
Tlfn: 046-222 86 99

Frågor om behörighet och urval

UHR Antagningsservice
Tlfn: 0771-550720

Frågor om regelverk, statsbidrag, lärarlegitimation

Skolverkets upplysningstjänst
Tlfn: 08-527 332 00

Övriga frågor

Per Condelius, Lund University Commissioned Edcuation
per.condelius@education.lu.se


 
 
 
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.