Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (1-30 HP). Ingår i Lärarlyftet.

Bilder på lundamiljö.

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR LÄRARE I SVENSKA FÖR INVANDRARE, 30HP (1-30HP)Anmäl dig här!


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Denna kurs från Nordiska språk, Språk- och litteraturcentrum, vid Lunds universitet erbjuds dig som undervisar i svenska som andraspråk i svenska för invandrare utan att vara ämnesbehörig.  Man kan även läsa kursen utan syftet att kursen ska leda till behörighet - då gäller andra behörighetskrav. Se nedan under rubriken målgrupp.​

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som undervisar i utbildning i svenska för invandrare utan att ha 30 högskolepoäng svenska som andraspråk.

Huvudmannen måste godkänna deltagandet via särskild blankett - som finns att ladda ner på Skolverkets hemsida.

För mer information hänvisar vi till Skolverkets hemsida.
 

KURSENS INNEHÅLL

Med utgångspunkt i andraspråksforskning och didaktiska perspektiv på språkinlärning ges kunskap inom områden som är centrala för undervisningen i svenska för vuxna invandrare, såsom det mångkulturella och flerspråkiga samhället, svenska språket i ett typologiskt perspektiv och fonetik ur ett andraspråksperspektiv. Vidare behandlas i kursen språkinlärning för vuxna inlärare, utvecklingen av litteracitet i ett andraspråk - inklusive läs- och skrivsvårigheter - liksom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Samtliga delkurser har en tydlig koppling mellan teori och praktik där de studerande ges goda möjligheter att förankra sina nyvunna teoretiska kunskaper i den egna undervisningen. Detta möjliggörs bland annat genom en kursstruktur där de studerande i gruppsamtal via nätet kan diskutera innehållet i kurslitteraturen utifrån både givna exempel och egna erfarenheter från undervisningen i svenska för vuxna invandrare. Kursinnehållet bearbetas genom diskussions- och reflektionsfrågor i syfte att uppmuntra de studerande till fördjupade samtal om kursinnehållet ur ett didaktiskt perspektiv.

Kursen är uppdelad i sex delkurser:

Delkurs 1, (4 hp) Introduktion till kommunal undervisning i svenska för invandrare.

Delkurs 2, (6 hp) Svenska språket i ett typologiskt perspektiv.

Delkurs 3, (5 hp) Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Delkurs 4, (6 hp) . Vuxna inlärares andraspråksutveckling.

Delkurs 5, (4 hp) Fonetik och fonologi ur ett andraspråksperspektiv.

Delkurs 6, (5 hp) Litteracitet och bedömning.

 

UNDERVISNINGSFORM OCH EXAMINATION

Kursen ges på distans med stöd av nätbaserad lärplattform. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till dator med nätuppkoppling. De olika delkurserna examineras genom skriftlig hemtentamen samt genom muntliga och skriftliga uppgifter inom ramen för undervisningen. Institutionens kurshemsida hittar du om du klickar här

Kursplan hittar du nedan:

 

 

Anmälan

Anmälningskod: 
Kurskod: LLYU75

Du anmäler dig via anmälningsknappen ovan eller via www.antagning.se. Vi tar in sena anmälningar fram till kursstart.

Start- och slutdatum

januari 2022 - januari 2023

Studietakt

Halvfart (50%)

Undervisningsform

Kursen ges på distans med stöd av en nätbaserad lärplattform.

Frågor om kursinnehåll

Lena Larsson, Språk- och litteraturcentrum

Studievägledning

Åsa Wikström, studievägledare
Tlfn: 046-222 86 99

Frågor om behörighet och urval

UHR Antagningsservice
Tlfn: 0771-550720
 

Frågor om regelverk, statsbidrag, lärarlegitimation

Skolverkets upplysningstjänst
Tlfn: 08-527 332 00

Övriga frågor

Lund University Commissioned Education
lararlyftet@education.lu.se


 
 
 
   
Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.