Juridik för lärare på gymnasiet, 90 hp (1-90hp). Ingår i Lärarlyftet.

JURIDIK FÖR LÄRARE PÅ GYMNASIET, 90HP (1-90HP), GRUNDNIVÅ


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET | INGÅR I LÄRARLYFTET. 

Denna kurs från Juridiska fakulteten vid Lunds universitet erbjuds dig som har en behörighetsgivande lärarexamen, en pågående anställning och huvudmannens godkännande.

MÅLGRUPP

Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig. Se mer information om behörighet på Skolverkets hemsida.

Huvudmannen måste godkänna deltagandet via särskild blankett som finns att ladda ner från Skolverkets hemsida.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Kursens 90 hp i juridik är specialanpassade för lärare som undervisar på gymnasiet och ger ämnesbehörighet. Kursen ges på helfart med start i januari 2024.

Kursen består av ett antal delkurser som alla behandlar olika rättsområden inom juridiken. Delkurserna är anpassade till gymnasieskolans kurser i juridik och täcker in alla de delområden som en gymnasielärare i juridik undervisar i. Undervisningen sker på distans vilket innebär en stor frihet för kursdeltagaren att planera och anpassa studierna efter det egna schemat. Juridiska fakulteten har lång erfarenhet av att anordna nätburna kurser och våra distansutbildningar är idag några av universitetets mest sökta kurser.

Gemensamt för alla delkurser är att de innehåller ämnesdidaktiska seminarier. Seminarierna hålls på distans via videolänk. Seminarierna är obligatoriska. Datum fastslås i början av varje termin. Seminarierna ger dig moderna verktyg för gymnasieundervisningen i juridik och du får samtidigt möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av de andra kursdeltagarna. Under seminarierna går vi till exempel igenom hur rättegångsbesök och rättegångsspel anordnas. Vi visar också hur man enkelt kan sätta samman projektarbeten där juridiken kopplas till elevernas vardag och där de får möjlighet att arbeta med för dem välkända verktyg som mobilkamera och sociala medier. Seminarierna behandlar även hur man bäst förmedlar juridik på ett språk som gymnasielever kan relatera till, etiska och moraliska aspekter på juridiken, juridikämnets koppling till gymnasieskolans karaktärsämnen samt hur man bedömer elevers prestationer och kunskapsutveckling. Läs mer på institutionens hemsida här.

DELKURSER

Delkurs 1: Inledning till didaktik för juridikundervisning (5 hp)

Delkursen behandlar juridisk ämnesdidaktik samt dess förhållande till allmändidaktik Delkursen ger deltagaren fördjupade kunskaper om bedömning, styrdokument och olika lärandeformer. Utöver detta innehåller delkursen undervisning om elektroniska hjälpmedel, vilka kan användas i undervisningen får att låta eleverna arbeta med juridiska frågeställningar på ett kreativt sätt.

Delkurs 2: Rätten i statlig och kommunal verksamhet (10 hp)

Delkursen behandlar centrala regleringar och rättsprinciper inom den offentliga rätten. Rättsprinciperna är till stora delar gemensamma för delkursens olika delområden men de kan komma till uttryck på olika sätt beroende på den rättsliga kontexten. Även vissa grundläggande regleringar är gemensamma. Sådana frågor behandlas på ett integrerat sätt genom delkursen.

Delkurs 3: Allmän civilrätt (15 hp)

Delkursen omfattar de grundläggande rättsreglerna inom den centrala förmögenhetsrättens område, dvs. allmän avtalsrätt, särskild avtalsrätt,ersättningsrätt, fordringsrätt, pant- och krediträtt samt sak- och obeståndsrätt. Utöver att behandla det nationella regelverket belyser delkursen också det förmögenhetsrättsliga området utifrån såväl ett internationellt som ett genusperspektiv.

Delkurs 4: Familjerätt och immaterialrätt (7,5 hp)

Delkursen omfattar två delar. Den första delen behandlar regleringen kring familjen (egendomsordningen i äktenskapet och vid äktenskapets upplösning, arvs­ och testamentsrätt, samborätt, föräldrarättens regler rörande faderskap, underhåll, vårdnad och umgänge och reglerna om förmyndar-, god mans- och förvaltarskap).

Den andra delen omfattar immaterialrätt, med fokus på regler beträffande upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt respektive varumärkesrätt avseende vad som skyddas (skyddsobjektet), vem skyddet tillkommer (skyddssubjektet), skyddets uppkomst samt ensamrätten innefattande undantag och inskränkningar i ensamrätten. Vidare behandlas reglerna om sanktioner vid intrång i de olika immateriella rättigheterna.

Delkurs 5: Hyresrätt (7,5 hp)

Genom delkursen ska kursdeltagaren tillägna sig fördjupade kunskaper i hyresrättsjuridik. Det huvudsakliga syftet är att kursdeltagaren ska förvärva sådana kunskaper om hyresrättsjuridik och rättslig problemlösningsteknik som behövs för att lösa komplicerade problem med anknytning till boenderättens centrala delar. Kursdeltagarna ska dels skaffa sig kunskap om fundamentala regler och begrepp inom de centrala delarna av hyresrättsjuridiken, dels kunskap om de rättskällor som används av moderna jurister.

Delkurs 6: Arbetsrätt (15 hp)

Delkursen utgörs av arbetsrätt. De centrala delarna är regleringen av anställningsavtalet, arbetstagarens förhållande till arbetsgivaren, kollektivavtalssystemets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten.

Delkurs 7: Straff- och processrätt (15 hp)

Delkursen består av två delar. Den första delen ger en helhetsbild av brotten samt en förståelse för kriminalpolitikens och straffpolitikens syfte och medel, straffsystemets uppbyggnad, kunskap om den allmänna straffprocessen, av de straffprocessuella grundbegreppen, de centrala processprinciperna och de processrättsliga institut.

Den andra delen ger grundläggande insikter i huvudprinciperna för den allmänna civilprocessen och för skiljeförfarandet, förlikningsförhandlingar och medling. Den ger också kunskap om, samt formåga att förstå, de processuella grundbegreppen och de allmänna processprinciperna samt goda insikter om centrala processrättsliga institut.

Delkurs 8: Rättsfilosofi och rättshistoria (7,5 hp)

Delkursen omfattar rättsfilosofi och rättshistoria. Delkursen syftar till att ge kursdeltagarna en förståelse för grunderna inom de båda ämnena. I avsnittet om rättsfilosofi behandlas teorier och metoder som rör rättens uppbyggnad, tolkning, roll i samhället samt underliggande värden och värdekonflikter i rätten. I avsnittet om rättshistoria ses juridiken både från ett samtida och från ett historiskt perspektiv för att få förståelse för hur juridiken och samhället förändrats över tid.

Delkurs 9: Avslutande projekt (7,5 hp)

Delkursen ger en fördjupad förståelse för didaktiken inom juridikundervisning och knyter samman delkursens didaktiska moment. I projektarbetet kommer de ämnesdidaktiska verktyg som presenterats under de föregående delkursernas seminarier att utvärderas. Samtliga kursdeltagares erfarenheter kommer att presenteras, diskuteras och sammanställas, så att kursdeltagarna kan få del av varandras erfarenheter även efter avslutad kurs.

 

VALIDERING

Från och med VT 2015 har du som är antagen till Lärarlyftet möjlighet att tillgodoräkna dig högskolepoäng genom validering av kunskaper och färdigheter från tidigare studier och yrkesverksamhet. Med validering menas kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs som du är antagen till. Tillgodoräknandet avser hel kurs eller del av kurs. Detta innebär att om du i praktiken anser att du redan har kunskaper eller färdigheter som beskrivs i lärandemålen kan du be att få dem utvärderade – validerade. På så sätt kan du tillgodoräkna dig ett visst antal högskolepoäng inom kursen och därmed läser du enbart resterande delarna. Om du inte får dina kunskaper validerade får du läsa hela kursen.

Mer information om hur du går till väga för att ansöka om validering får du efter att du har blivit antagen.

Anmälan


Kurskod: LLYU73

Ordinarie sökperiod: 15 mars - 15 april 2024. Vi tar även in sena anmälningar fram till kursstart.

Start- och slutdatum

Start: september 2024
Slut: juni 2027

Studietakt

Helfart (100 %)

Kursen hålls som en distanskurs

Kursplan

Frågor om kursinnehåll

Juridiska fakulteten
Tlfn: 046-222 11 27

Frågor om behörighet och urval

UHR Antagningsservice
Tlfn: 0771-550720

Frågor kring regelverk, statsbidrag och lärarlegitimation

Skolverkets upplysningstjänst
Tlfn: 08-527 332 00
Epost: upplysningstjänsten@skolverket.se

Övriga frågor

Lund University Commissioned Education
Epost: lararlyftet@education.lu.se
 
 
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.