Affärsmannaskap för CIO/IT-Chef, 7,5hp

Tre foton: Universitetshuset, människor, och biblioteket.

Affärsmannaskap för CIO/IT-Chef, 7,5 hp


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Detta program är speciellt framtaget för att ge dig som CIO/IT-chef verktygen och språket för att förankra betydelsen av IT inom övriga delar av verksamheten. Fokus ligger på att ge redskap och strategier för att lyfta fram nyttan med IT som en affärsdrivande process. Gå från att försvara kostnaderna till att lyfta fram nyttan med IT!

DIN AFFÄRSPLAN SOM DEN RÖDA TRÅDEN

I programmet, som genomförs under fyra programträffar, kommer du att arbeta med att skapa en affärsplan för IT, vilken utgår från deltagarnas egen verksamhet. Programmet är därför en ypperlig möjlighet för dig och din organisation att under mycket kvalificerade former utveckla en hållbar affärsplan. Under utbildningen arbetar deltagarna med företagssimulering, praktikfall och övningar samt ges handledning online där man kommunicerar med våra erfarna lärare via en utbildningsportal. Mellan varje programträff genomför deltagaren eget arbete på hemmaplan, motsvarande ca 6 timmar i veckan. Dessutom ges möjligheten till nätverk för IT-chefer/ansvariga med olika bakgrund med affärsmässig kompetens för fortsatt erfarenhets- och kunskapsutbyte. Deltagare som vill kunna tillgodoräkna sig 7,5 högskolepoäng måste fullgöra samtliga inlämningsuppgifter som ingår i programmet med godkänt resultat samt presentera affärsplan vid avslutande programträff. Samtliga deltagare som genomgår programmet med närvaro vid minst 3 av 4 tillfällen erhåller diplom som bevis på sitt deltagande.

MÅLGRUPP

Programmet vänder sig till CIO/IT-chefer med strategiska roller inom näringslivet eller offentlig sektor. Programmet kan även vara en språngbräda för dig som har någon form av IT-ansvar och nu vill rusta dig för ytterligare karriärsteg.

MÅL FÖR UTBILDNINGEN

De övergripande målen är att deltagarna med ett IT fokus skall:

 • Utveckla en helhetssyn inom affärsplanering.
 • Erhålla fördjupad kunskap om sambanden mellan strategi, ekonomi och organisatoriska förutsättningar för ett företag eller en affärsdrivande verksamhet.
 •  Analytiskt kunna beskriva strategiska och ekonomiska problem och möjligheter i sin egen verksamhet.
 • Få djupare förståelse för de speciella organisatoriska förutsättningar som gäller för affärsplanering i det egna företaget eller organisationen.
 • Direkt kunna applicera sina kunskaper på konkreta problem och möjligheter i den egna verksamheten och därmed bidra till en positiv utveckling.
 • Kommunicera med de olika rollerna i ledningsgrupp och styrelse med det språk och de argument som gör att man når fram.

PROGRAMANSVARIGA

Programmet bygger på Lunds universitets omfattande erfarenhet av att utbilda chefer inom affärsmannamannaskap i kombination med Cornerstones mångåriga erfarenhet av att sätta affärsmannaskap i relation till IT och kompetensutveckling.

KURSENS LÄRARE

Programansvarig huvudlärare är Per Arvidsson som sedan 25 år tillbaka är lärare och forskare vid Lunds Universitet, Företagsekonomiska Institutionen. Under denna period har han varit programchef för ett antal externa utbildningsprogram och är författare till några av de mest använda läroböckerna i Företagsekonomi. Per arbetar halvtid på universitet och ägnar sig även åt konsultarbete inom framförallt ledarskapsutveckling och verksamhetsstyrning. Vid sin sida har han Birger Wannerskog som förutom erfarenhet från ett flertal IT-chefspositioner dessutom arbetat som VD i läkemedelsbranschen. Birger har under sin karriär verkat för att IT har en naturlig plats i ledningsgruppen och har i enlighet med det tränat upp IT-chefer att ta den positionen. I utbildningen kommer även gästföreläsare med kompletterande bakgrund att medverka. 

INNEHÅLL

Programträff 1: Strategiskt tänkande och affärsmässiga beslut
Tid & plats: 2,5 dagar, Lund.

Vid denna programträff kommer metod och struktur för affärsplan och affärsplanering presenteras. Hur kan detta arbete se ut i praktiken? Vad betyder det att ta fram en affärsplan för IT? Vad är vinsterna med detta? Utifrån exempel och föreläsning kommer deltagarna att diskutera vad de ser som problem och möjligheter i detta arbete. Därefter arbetar vi med företagssimulering (spel) som i sin fysiska utformning stimulerar deltagarnas alla sinnen i arbetet med att utveckla marknader och vinna kunder, utveckla och tillverka produkter och inte minst med att planera företagets ekonomi och skapa lönsamhet. Detta har varit en av de mest uppskattade delarna av programmet!

Under denna programträff kommer det även bli en välkomstmiddag för att lärare och deltagare ska få chans att lära känna varandra.

Programträff 2: Organisation – förankring och förändring
Tid & plats: två dagar, Stockholm.

Vid denna programträff arbetar vi med att förankra IT-affärsplanen i den egna organisationen och de förändringsprocesser detta ofta innebär:

 • Hur kan detta arbete se ut i praktiken.
 • Vad betyder det att ta fram en affärsplan för IT och vad är vinsterna med detta.
 • Affärsplaneringens behov av intern och extern information.
 • Organisatorisk förankring av IT-affärsplanen och kommunikation av IT-affärsplanens innehåll till medarbetare i företaget.
 • Hinder och möjligheter i förändringsarbetet.

Programträff 3: Ekonomistyrning och IT
Tid & plats: två dagar, Stockholm.

Vid denna programträff arbetar vi mer fördjupat med företagets ekonomistyrning och kopplingen till IT-affärsplanen. Vi arbetar med kalkylmodeller och investeringsunderlag med fokus på följande områden:

 • Ekonomisk planering på lång och kort sikt samt kopplingen mellan företagets strategiska och operativa målsättningar.
 • Ekonomiskt ansvar och organisatoriska förutsättningar.
 • Budgetens roll och funktion och hur verksamheten kan styras med ekonomiska nyckeltal.
 • Olika metoder för kostnadsfördelning.
 • Hur man läser och tolkar ekonomiska rapporter som exempelvis resultat- och balansräkningar.

Programträff 4: Kärnverksamhetens krav på IT, redovisning av IT-affärsplan
Tid & plats: två dagar, Lund.

Programträffen ägnas inledningsvis åt erfarenhetsutbyte kring arbetet med att ta fram IT-affärsplanen. Därefter vidtar arbetet med ett praktikfall som avslutningsvis redovisas inför en ledningsgrupp bestående av valda representanter från näringslivet. Dessa representanter tillsammans med kursledarna kommer då att ge feedback till varje grupp samt vad som i övrigt är viktigt att tänka på i praktiken. Detta innebär att man i sina redovisningar ligger mycket nära ett verkligt scenario. Upplägget påminner en hel del om ett känt tv-program så vi kallar det helt enkelt för ”Draknästet”.

 
 

Förkunskaper

Programmet vänder sig till CIO/IT-Chefer med strategiska roller inom näringsliv eller offentlig sektor. Programmet kan även vara en språngbräda för dig som har någon form av IT-ansvar och nu vill rusta dig för ytterligare karriärsteg.

Kursperiod

Utbildningen hålls på begäran

Programträff 1: 
2,5 dagar, Lund

Programträff 2:
2 dagar, Stockholm

Programträff 3:
2 dagar, Stockholm

Programträff 4:
2 dagar, Lund

Antal deltagare

24

Sista anmälningsdag

-

Pris per deltagare

72 000 SEK exklusive moms

Kontaktinformation

Anders Dackehed, Lund University Commissioned Education
046-222 07 54, 0708-259 608, anders.dackehed@education.lu.se

Logga Lund University Commissioned Education Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.