Konst, kultur och hälsa, 7,5 HP 2024

KONST, Kultur och hälsa, 7,5 hp kvartsfart


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet arrangerar i samarbete med Primärvården i Region Skåne en uppdragsutbildning om konst, kultur och estetik som resurs inom vård och omsorg. Kursen vänder sig till personal inom hälsa, vård och omsorg, socialt arbete och vid kulturinstitutioner, samt inom andra verksamheter som berör det tvärfackliga fältet kultur och hälsa. Deltagare i uppdragsutbildning måste utses av sin arbetsgivare.  

KURSENS SYFTE

Syftet med utbildningen är att ge de studerande fördjupande kunskaper om konst, kultur och estetik som resurs inom hälso-, vård- och omsorgsarbete. Stor vikt läggs vid ny vetenskaplig forskning om hur utövande av konstarterna samt estetiska upplevelser kan främja hälsa, välbefinnande, läkande och rehabilitering. Kursen anlägger medicinska såväl som humanistiska perspektiv på människan och hennes förmåga att skapa och erfara skönhet och mening i ett hälso- och vårdsammanhang. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Efter kursen kommer de studerande att ha kunskaper för att resonera teoretiskt om och praktiskt organisera och genomföra aktiviteter med konst, kultur och estetik för att främja hälsa och välbefinnande.

 

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till personal inom hälsa, vård och omsorg, socialt arbete och vid kulturinstitutioner, samt inom andra verksamheter som berör det tvärfackliga fältet kultur och hälsa.

 

KURSENS INNEHÅLL

Kursen ger teoretisk förståelse och praktisk färdighet inom fältet konst, kultur och hälsa, utifrån såväl medicinska som humanistiska perspektiv. Kursinnehållet omfattar bland annat historiska perspektiv på kultur och hälsa, nutida forskningsrön om konstarternas effekter på hälsa, välbefinnande, läkande och rehabilitering, olika metoder för att mäta sådana effekter, samt konkreta metoder för att planera och genomföra skapande och estetiska aktiviteter inom vård och omsorg.

Kursen ger insikt om och erfarenhet av att utöva och uppleva olika konstformer, såsom bildkonst, litteratur, musik samt dans och rörelse. Ett viktigt fokus är hur kreativa uttryck och estetiska erfarenheter konkret kan förmedlas i olika kontexter, såsom i vårdmiljöer, på kulturinstitutioner och i vardagen. Kursen tar också upp de kreativa och estetiska erfarenheternas särart samt aspekter som tolkning, mening, närvaro och inlevelse. Vidare berör kursen berör pedagogik, vägledning, gruppdynamik, projektutvärdering samt etiska frågeställningar.

Kursens upplägg och innehåll reflekterar de senaste årens utveckling inom kultur och hälsa-fältet i Sverige, i Norden och internationellt. En stor mängd vetenskapliga studier har visat på konstarternas och kulturens roll och potential för hälsa och välbefinnande och därmed också för samhällsekonomin. I Sverige, Danmark och övriga Norden har flera regioner nu inrättat permanenta instanser med syfte att utveckla och implementera kultur och hälsa-perspektiven inom hälsa, vård och omsorg för alla åldersgrupper, bland annat med fokus på mental hälsa och främjande av folkhälsa. Kursen ger kunskaper och färdigheter som behövs för att förverkliga detta syfte.

 

KURSENS LÄRARE UTÖVER KURSLEDARNA 

  • Birgitta Ahlsell, dansare och dans- och rörelsesterapeut.

  • Katarina Bernhardsson, Universitetslektor i medicinsk humaniora med inriktning mot litteratur, Lunds universitet.

  • Anders Ohlsson, professor i litteraturvetenskap, Lunds universitet.

  • Töres Theorell, MD, professor emeritus, Karolinska Institutet.

  • Kirsti Øibakken Pedersen, musikterapeut och musiker. 

 

 

Länk till anmälan: https://dinkurs.se/90659

Kurstillfällen HT 2024: 11 - 13 sept 2024, 10 - 11 okt 2024, 7 - 8 nov 2024 och 5 - 6 dec 2024. Alla dagar kl. 09.00–16:00 om inte annat anges.     

Studiesätt: Kvartsfart, dagtid. All undervisning sker på svenska.

Plats: Helgonavägen 3 Entré D,  223 62 Lund 

Antal deltagare och avgift: Vid färre än 22 deltgare ställs kursen in. Avgiften per deltagare är 12 500 kr exkl. moms. 

Sista anmälningsdag: 10 augusti 2024. Anmälan är bindande. 

 

Kontakt kursledare och examinator:

Max Liljefors, professor i konsthistoria och visuella studier, Lunds universitet
Tfn 046-222 83 94
max.liljefors@kultur.lu.se

Kontakt kursledare:

Anita Jensen, kultur- och hälsostrateg, PhD, Centrum för primärvårdsforskningen, Region Skåne
Tfn: 072-467 28 93 
anita.jensen@skane.se

Kontakt gällande anmälan: 

Monika Vranic, Avdelningen för uppdragsutbildning vid Lunds universitet
Tfn  +46 (0)46 222 71 46
monika.vranic@education.lu.se

Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.