Serviceresor – Översiktskurs

Syftet med kursen är att ge en översikt över området serviceresors olika delar. Kursen berör kunder och deras behov, resformer, aktörer, teknik och annan kunskap som krävs för att kunna leverera serviceresor av hög kvalitet. Målet med kursen är att fler ska få en helhetssyn över området och att detta kan leda till en fördjupad diskussion om hur serviceresor kan utvecklas. 

ÖVERSIKTSKURS SERVICERESOR 2025


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Syftet med kursen är att ge en översikt över området serviceresors olika delar. Kursen berör kunder och deras behov, resformer, aktörer, teknik och annan kunskap som krävs för att kunna leverera serviceresor av hög kvalitet. Målet med kursen är att fler ska få en helhetssyn över området och att detta kan leda till en fördjupad diskussion om hur serviceresor kan utvecklas.

BAKGRUND

Serviceresor omfattar den särskilda persontrafik som anordnas för särskilda resformer, såsom färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, skolskjuts samt de anropsstyrda kollektivtrafikformerna.

Serviceresor skiljer sig från taxiresor genom att de till största delen finansieras av samhället och utgör en form av resande som inte kan företas inom den linjelagda trafiken. Serviceresor har oftast långtgående krav på samordning av resor, både i form av samåkning och slingläggning av resor inom respektive resform och tillsammans med andra slags resor inom serviceresor.

Flera olika lagstiftningar ligger till grund för de olika former av serviceresor som erbjuds i Sverige och de olika formerna är anpassade efter kundens enskilda behov och förutsättningar, både utifrån sin fysiska och kognitiva förmåga. För de som arbetar med dessa typer av resor är det viktigt att känna till och ta i beaktan dessa förutsättningar för individerna vid utformning och förändring av verksamhet och tjänster.

UPPLÄGG OCH INNEHÅLL

Kursen ger både grunderna och en bredd av vad som är nödvändigt att känna till om serviceresor. Kursen är tänkt att tydliggöra vilka förutsättningar som påverkar serviceresorna utformning, från kundbehov till verksamhetens behov och möjligheter till utformning. Några av områdena är: 

  • Kunden och icke-kunden, kundmötet
  • Resans genomförande
  • Fordonsutformning
  • IT och systemstöd för serviceresor
  • Avtal och uppföljning
  • Beställningscentral
  • Trafikekonomi och index
  • Trafikplanering och trafikledning
  • Mobilitet och efterfrågestyrning 

Kursen berör också anropsstyrd allmän kollektivtrafik och hur den kan vara möjliggörare för kollektivtrafikförsörjningen och bidra till att minska behovet av särskild persontrafik. Även konceptet Mobility as a Service MaaS) tas upp.

Kursen bygger på föreläsningar, diskussioner och övningar. Föreläsarna kommer från universitet (främst Lunds universitet) och från aktörer inom servicereseområdet.

Deltagarna ges möjlighet till diskussioner med andra personer som verkar inom serviceresors verksamhetsområden och att skapa nya nätverk. Förutom undervisningen ingår några gemensamma aktiviteter såsom gemensam middagar, stadsvandring mm.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till anställda hos regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner, trafikföretag, myndigheter och näringsliv. Du kan vara handläggare, utvecklare, konsult eller politiker, chef eller medarbetare. Kort och gott, alla som strategiskt eller praktiskt kommer i kontakt med serviceresor i sin yrkesroll och vill vidga sin kunskap inom området.

 

Plats: Lund

Tid: Vecka 5. 27 jan - 31 jan 2025 (Måndag t.o.m. fredag)

Kursansvarig:
Kursen ges av K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i samarbete med Svensk Kollektivtrafik och LUCE. Ansvarig för kursen är Helena Svensson, vid K2.

Avgift och fakturering:
Kurskostnaden är 15 200 SEK exklusive moms. Kursmaterial, lunch, fika och välkomstmiddag ingår i priset. Vidare information kring villkor för avbeställning finns i anmälan, se länk till anmälan ovan.

Kontakt:
För mer information kontakta Jessica Hansson, jessica.hansson@education.lu.se

Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.