Krisberedskap Fördjupningskurs 3: Ledning och samverkan över hela hotskalan

Foton på universitetshuset, gator, och blommor.

KRISBEREDSKAP FÖRDJUPNINGSKURS 3:

Ledning och samverkan över hela hotskalan 2024


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Den här fördjupningskursen ger dig som yrkesverksam verktyg att förstå, förklara och förbättra arbetet med ledning och samverkan över hela hotskalan. Med hjälp av forskning om problemlösning, beslutsfattande, ledarskap och utvärdering samt genom en verklighetsförankrad undervisning ger kursen dig förutsättningar för att förbättra din förmåga att hantera olyckor och kriser i det komplexa samhället. Den möjliggör också utbyte av erfarenheter och perspektiv mellan deltagare från olika organisationer i det svenska krishanteringssystemet, vilket är en viktig komponent för effektiv ledning och samverkan. Kursen är en del av en utbildningssatsning inom trygghet, säkerhet och resiliens som kopplar tätt an till Agenda 2030-målen att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra och motståndskraftiga. 

UPPLÄGG

Kurserna har ett upplägg som möjliggör och i största möjliga mån sammanlänkar parallella studier med yrkesverksamhet. Detta genom att de tar avstamp i de faktiska sammanhang som deltagarna arbetar i och genom att blanda fysiska träffar och distansstudier. Alla uppgifter fokuserar på att förstå, förklara och förbättra olika delar av den egna verksamheten med hjälp av litteratur, filmade föreläsningar, reflektionsfrågor, kamratgranskning och seminarier med fokus på dialog med lärare och andra kursdeltagare.

Fördjupningskurserna blandar distansstudier med fysiska träffar; en tvådagars träff innan kursmodulerna och en avslutande tredagars träff. De fysiska träffarna arrangeras även på andra platser än i Lund för att underlätta deltagande från hela Sverige. Kurserna examineras genom en portfölj av inlämningsuppgifter samt närvaro vid obligatoriska seminarier.

Syftet med kursen är att ge yrkesverksamma inom krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor ökad förståelse för viktiga aspekter avledning och samverkan över hela hotskalan. Vidare är syftet att ge studenten ökad förståelse för centrala utmaningar inom ledning och samverkan samt analytiska verktyg för att med ett vetenskapligt förhållningssätt bedriva förmågeutveckling inom området. Syftet är även att bidra till en akademisk arena för utvecklingsdiskussioner över aktörsgränserna och att stärka kopplingarna mellan aktörer som är verksamma inom krishanteringsområdet.

INNEHÅLL

Kursen är uppbyggd i fyra kursmoduler, där den första fokuserar på system för ledning och samverkan över hela hotskalan. Modulen tar upp vad ett system är, vilka komponenter som kan ingå i ett system för ledning och samverkan samt exempel på formella system och hur man kan analysera dessa kritiskt.

Andra modulen behandlar processer för problemlösning och beslutsfattande som en central del av ledning och samverkan.

Tredje modulen tar upp ledarskapsstilar och kopplar dessa till relevanta situationer i samband med ledning och samverkan över hela hotskalan.

Sista modulen handlar om utvärdering av ledning och samverkan och tar upp varför, vad och hur vi bör utvärdera samt hur vi ska ta hand om lärdomar från utvärderingar.

Genomgående tillämpas de fyra perspektiv, dvs. systemperspektiv, kritiskt perspektiv, designperspektiv samt makt- och normperspektiv, som introducerats i Introduktionskursen.

Dessutom löper ett vetenskapligt förhållningssätt genom kursen där diskussioner kring vad man kan förvänta sig av vetenskapen inom området också tas upp.

Till varje kursmodul kopplas inspelade föreläsningar och relevant litteratur och kursdeltagaren ska genomföra en inlämningsuppgift som kamratgranskas. Kursen avslutas med en individuell inlämningsuppgift som redovisas i gruppen under den fysiska avslutningsträffen, där även kursen summeras och diskuteras.

MÅLGRUPP

Målgrupper för kurserna är offentliga aktörer som arbetar med krisberedskap, skydd mot olyckor eller civilt försvar i Sverige (kommuner, länsstyrelser, regioner, räddningstjänster, myndigheter, etc.). Kurspaketet kan även vara relevant för privata aktörer som har en roll i samhällets krisberedskap och samhällssäkerhet.

FÖRKUNSKAPER

Fördjupningskurserna är på avancerad nivå och kräver en treårig högskoleexamen alternativt 5 års arbetslivserfarenhet inom ett för kursen relevant yrkesområde. Sökanden förutsätts även ha läst Introduktionskursen: “Perspektiv på trygghet, säkerhet och resiliens i samhället” (läs mer här), alternativt skaffat sig motsvarande kunskaper på annat sätt. Notera: Stora delar av introduktionskursen kommer ingå som en självstudiekurs helt kostnadsfritt som en pre-modul innan kursen i Ledning och samverkan över hela hotskalan börjar. Dock ej med möjlighet att ta de 3 hp.

OMDÖME FRÅN TIDIGARE DELTAGARE

100% av deltagarna på kursen ”Ledning och samverkan över hela hotskalan” tyckte att kursen var relevant i högsta grad för deras arbete och deras organisation.

"Jättebra kurs, bra genomförd och planerad. Engagerade kursledare". 

"Mycket bra! Bra struktur och upplägg med god kopplingen till praktiken".

"Mkt bra kurs som gav deltagaren djupare perspektiv inom området. Det gav mig en chans att reflektera över arbetssätt mm".

"Oerhört bra! Den träffar rätt innehållsmässigt och har ett bra upplägg, bra litteratur, bra kursledning och en bra mix av deltagare. Jag tycker kursen har gett konkreta verktyg och nya perspektiv i mitt arbete. Den har varit jobbig, det är ingen glidarkurs direkt, men väldigt rolig och motiverande. Absolut nöjd".  

 

Kursperiod

Kursen ges v. 39-49, 2024. 

Plats

Kursen startar med en fysisk träff i Lund i vecka 39 (24-26 sept, lunch till lunch). Avslutande träff i Lund: v. 49 (4-5 dec, lunch till lunch). Övriga kursmoment utförs online.

Sista anmälningsdag

16 juni 2024

Pris per deltagare

26.500 kr exklusive moms.
I kurskostnad ingår föreläsningar, material, lunch och fika vid de fysiska träffarna samt kursintyg. I detta erbjudande ingår även delar av introduktionskursen "Perspektiv på trygghet, säkerhet och resiliens i samhället" som en premodul i självstudietakt.

Kontakt

För kursgenerella frågor vänligen kontakta beredskap@education.lu.se 

För frågor rörande kursinnehåll vänligen kontakta kursansvarig Tove Frykmer, tove.frykmer@risk.lth.se

Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.