Socialt arbete för yrkesverksamma: Familjehemshandledning 15 HP kvartsfart HT 22 och VT 23

Socialt arbete för yrkesverksamma: Familjehemshandledning 15 HP kvartsfart HT 22 och VT 23. 


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Socialhögskolan vid Lunds universitet har tillsammans med Aliva Familjehem AB  utvecklat en handledarutbildning (15 HP) på grundnivå för yrkesverksamma familjehemskonsulenter. Detta för att möta ett växande nationellt behov. Krav på handledarutbildning har bland annat ställts i upphandling av konsulentstödd familjehemsvård inom regionerna Halland, Kronoberg och Skåne. Samarbetet säkerställer att utbildningen vilar på en evidensbaserad grund och ger både teoretiska såväl som praktiska kunskaper. Under utbildningen kommer du som handleder familjehem bland annat att få handledning på din egen handledning.

KURSENS SYFTE

Syftet med utbildningen är att ge de studerande kunskaper och förståelse för att kunna resonera kring teorier om barns och deras familjers utveckling i allmänhet, men särskilt vad gäller familjehemsplacerade barn. Man ska även efter kursavslut kunna jämföra och värdera aktuell forskning om familjehemsplacerade barn i relation till handledning av familjehem samt att kunna diskutera och värdera lagstiftning aktuell i socialtjänstens myndighetsutövning gällande familjehemsplacerade barn. Dessutom så lär du dig att planera, genomföra och utvärdera den egna handledningen av familjehem och relatera den till aktuell forskning om familjehemsplacerade barn. Det blir även viktigt att kritiskt granska och problematisera det egna förhållningssättet i utövandet av handledning av familjehem liksom att kritisk granska och diskutera olika interventioner som görs inom familjehemsplaceringar och vilka konsekvenser dessa kan ha för barn, ursprungsföräldrar och familjehemsföräldrar på kort och lång sikt. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. 

KURSENS INNEHÅLL

Kursen syftar till att utveckla studentens kunskap om och av handledning av familjehem. Utgångspunkten är aktuell kunskap och forskning kring barns behov i allmänhet och specifikt om barn i familjehem. Denna kunskap ska omsättas och tränas i det egna handledningsarbetet parallellt med reflekterande diskussioner i syfte att synliggöra studentens erfarenheter och föreställningar om problem och lösningar vad gäller barns utsatthet. Studenten ska via sitt eget handledningsarbete planera och främja interventioner som stödjer barns livsutveckling, hälsa, skolgång och fostran. Interventionerna ska via handledningsarbete följas upp och värderas utifrån dess konsekvenser för barnen, ursprungsföräldrarna och familjehemmen.

Kursen omfattar två moment vilka löper parallellt:

Moment 1: Utvecklandet av en handledningsmetodik som systematiskt integrerar aktuell forskning och teorier om barns utveckling med erfarenhetsbaserad kunskap. Med hjälp av problem- och programteorier identifieras och granskas de tankar som ligger till grund för det förhållningssätt och de interventioner som den egna handledningen består av. Studenten kommer att utifrån teorier, forskning och egna erfarenheter planera och utarbeta en konkret intervention, genomföra den och på ett systematiserat vis följa upp den i handledning.

Moment 2: Handledning av den egna handledningen. Utifrån ett aktuellt handledningsärende ska studenten beskriva och diskutera den egna handledningen av ett familjehem. Studenten ska i grupphandledning presentera sitt arbete, ta till sig andras erfarenheter och träna sig på att ge feedback. Handledningen ska stimulera studenten till att beskriva egna färdigheter och att systematiskt utveckla och dokumentera sin professionella yrkesroll. Studenten ska i grupphandledning presentera sitt arbete, ta till sig andras erfarenheter och träna sig på att ge feedback, vilket sker via eget inspelat handledningsarbete. Denna inspelning ska göras vid kursstart. 

OBS! Om avanmälan sker 3 veckor innan kursstart återbetalas 50% av den totala kursavgiften. Om avanmälan sker mindre än 3 veckor innan kursstart blir deltagaren skyldig att betala hela den totala kursavgiften. 

Länk till anmälan

https://dinkurs.se/79386

Höstens kurstillfällen 2022:

1 sept, 14-15 sept, 12-13 okt, 9-10 nov, 7-8 dec.

Vårens kurstillfällen 2023:

25-26 jan, 22-23 feb, 29-30 mars, 26-27 april, 24-25 maj.

Studiesätt: Kvartsfart, dagtid. All undervisning sker på svenska. Online via Zoom samt e-plattformen Canvas.  

Avgift och antal deltagare: 36 400 sek exkl moms. Anmälan är bindande och kursavgiften betalas vid fakturering. Vid färre än 22 deltagare genomförs ej kursen. Max antal är 30 deltagare. 

Sista dag för anmälan:
 19 augusti 2022

Kontaktperson kursinnehåll: 

Martin Bergström FD i Socialt arbete, Universitetslektor, Docent i Socialt arbete vid Lunds universitet. Epost: martin.bergstrom@soch.lu.se

Kontakt intresseanmälan: 

Emma Tullberg, Avdelningen för uppdragsutbildning vid Lunds universitet
Tfn 073-063 03 27
emma.tullberg@fsi.lu.se

Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.