Kurser i Krisberedskap

Foton på universitetshuset, gator, och blommor.

kurser inom krisberedskap 


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Utbildningssatsning inom trygghet, säkerhet och resiliens som kopplar tätt an till Agenda 2030-målen att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra och motståndskraftiga.

 

UPPLÄGG

Kurserna har ett upplägg som möjliggör och i största möjliga mån sammanlänkar parallella studier med yrkesverksamhet. Detta genom att de tar avstamp i de faktiska sammanhang som deltagarna arbetar i och genom att blanda fysiska träffar och distansstudier. Alla uppgifter fokuserar på att förstå, förklara och förbättra olika delar av den egna verksamheten med hjälp av litteratur, filmade föreläsningar, reflektionsfrågor, kamratgranskning och seminarier med fokus på dialog med lärare och andra kursdeltagare.

Introduktionskursen är uppbyggd i kursmoduler som genomförs helt på distans med onlineseminarier för att underlätta deltagande för så många som möjligt.

Fördjupningskurserna blandar distansstudier med fysiska träffar; en tvådagars träff innan kursmodulerna och en avslutande tredagars träff. De fysiska träffarna arrangeras även på andra platser än i Lund för att underlätta deltagande från hela Sverige. Kurserna examineras genom en portfölj av inlämningsuppgifter samt närvaro vid obligatoriska seminarier.

 

MÅLGRUPP 

Målgrupper för kurserna är offentliga aktörer som arbetar med krisberedskap, skydd mot olyckor eller civilt försvar i Sverige (kommuner, länsstyrelser, regioner, räddningstjänster, myndigheter, etc.). Kurspaketet kan även vara relevant för privata aktörer som har en roll i samhällets krisberedskap och samhällssäkerhet.

KURSER

Introduktionskurs: Perspektiv på trygghet, säkerhet och resiliens i samhället 

Syftet med kursen är att ge ökad förståelse för centrala utmaningar för arbetet med trygghet, säkerhet och resiliens i samhället, samt verktyg för att analysera och hantera dessa. Syftet är även att bidra till utveckling av deltagarnas professionella verksamhet, genom att koppla kursens innehåll till den, samt att stärka kopplingarna mellan verksamma aktörer inom de berörda områdena.

Kursen är uppbyggd i tre kursmoduler som genomförs helt på distans med onlineseminarier, där den första modulen i fokuserar på hur arbetet med trygghet, säkerhet och resiliens genomförs i Sverige idag, vilket analyseras både individuellt och tillsammans genom systemperspektiv och kritiskt perspektiv.
Den andra kursmodulen behandlar betydelsen och tillämpningen av makt- och normperspektiv för att förstå och förklara bakomliggande orsaker till varför arbetet utförs som det gör, oavsett om det är effektivt eller ineffektivt.
Den sista modulen i kursen fokuserar på hur arbetet med trygghet, säkerhet och resiliens bör genomföras i Sverige och specifikt i den organisation kursdeltagaren är verksam i, där designperspektiv används för att ge struktur åt idéer och diskussioner om hur ändamålsenliga arbetssätt, processer och verktyg kan utformas och utvärderas.

Datum

För att veta mer, kontakta oss på beredskap@education.lu.se  

Fördjupningskurs 1: Analys, beslut och hantering av risker i det sammankopplade samhället 

Det övergripande syftet med kursen är att ge yrkesverksamma inom krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor en djupare förståelse för hur analys och värdering av risker, hot, förmågor och sårbarheter beror av varandra och hur sådana aktiviteter kan bedrivas med målet att skapa kunskapsunderlag för att kunna hantera risker. Vidare syftar kursen till att ge studenterna tillräckliga kunskaper om hur människor, organisationer och flera organisationer tillsammans hanterar och fattar beslut om risker för att på så sätt lägga grunden för att de ska kunna föreslå hur riskhantering borde bedrivas på ett ändamålsenligt vis. 

Kursen består av fyra moduler där den första introducerar centrala begrepp och koncept inom riskhantering.
Den andra modulen fokuserar på utformning och genomförande av olika typer av analyser av risk, sårbarhet, förmåga och kontinuitet.
Den tredje modulen handlar om hur resultatet från en analys kan användas som underlag för beslutsfattande.
Den sista modulen behandlar hur risker hanteras i praktiken och hur man kan analysera och utvärdera riskhantering.
Genomgående tillämpas de fyra perspektiv, dvs. systemperspektiv, kritiskt perspektiv, designperspektiv samt makt- och normperspektiv, som introducerats i Introduktionskursen.

Datum

För att veta mer, kontakta oss på beredskap@education.lu.se

Fördjupningskurs 2: Planering och beredskap för samhällssäkerhet

Syftet med kursen är att ge yrkesverksamma inom krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor en ökad förståelse för viktiga aspekter kopplat till beredskap och planering inför olika typer av oönskade händelser. Syftet är vidare att ge de yrkesverksamma en möjlighet att utveckla sig själva och den verksamhet de representerar genom att utifrån vetenskapliga teorier och ramverk reflektera över hur deras förberedande arbete (processer, rutiner och verktyg) kan effektiviseras och bli mera ändamålsenligt. 

Datum

För att veta mer, kontakta oss på beredskap@education.lu.se

Fördjupningskurs 3: Ledning och samverkan över hela hotskalan

Syftet med kursen är att ge yrkesverksamma inom krisberedskap, civilt försvar och skydd mot 
olyckor ökad förståelse för viktiga aspekter avledning och samverkan över hela hotskalan. 
Vidare är syftet att ge studenten ökad förståelse för centrala utmaningar inom ledning och 
samverkan samt analytiska verktyg för att med ett vetenskapligt förhållningssätt bedriva 
förmågeutveckling inom området. Syftet är även att bidra till en akademisk arena för 
utvecklingsdiskussioner över aktörsgränserna och att stärka kopplingarna mellan aktörer som 
är verksamma inom krishanteringsområdet.

Datum 

För att veta mer, kontakta oss på beredskap@education.lu.se 

Fördjupningskurs 4: Förändringsarbete och förmågeutveckling för trygghet, säkerhet och resiliens

Syftet med kursen är att ge yrkesverksamma inom krisberedskap, civilt försvar och skydd mot
olyckor ökad förståelse för och förmåga att arbeta med förändringsarbete och förmågeutveckling för trygghet, säkerhet och resiliens i samhället. Syftet är även att bidra till utveckling av deltagarnas professionella verksamhet, genom att koppla kursens innehåll till den, samt att stärka kopplingarna mellan aktörer som är verksamma inom de olika områdena krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor.

Datum

För att veta mer, kontakta oss på beredskap@education.lu.se

Förkunskaper:

I Introduktionskursen kommer fyra perspektiv att introduceras vilka sedan berörs i samtliga fördjupningskurser. Lunds universitet förutsätter därför att alla som läser fördjupningskurserna först läser Introduktionskursen (eller tillgodogör sig innehållet på annat sätt). Fördjupningskurserna är på avancerad nivå och kräver en treårig högskoleexamen alternativt fem års relevant arbetslivserfarenhet inom ett för kursen relevant yrkesområde.
 

Pris/deltagare:

Introduktionskurs: 10 900 SEK exkl. moms. 
Fördjupningskurs 1: 22 800 SEK exkl. moms. 
Vid anmälan till introduktionskursen och en fördjupningskurs samtidigt ges rabatterat pris med 2000 kr. Uppge rabattkod Paketpris i anmälningsformuläret.

Kontaktinformation 

Lund University Commissioned Education
beredskap@education.lu.se
Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.