Svenska som andraspråk för lärare på gymnasiet, 90 hp (1–90). Ingår i Lärarlyftet.

Bilder på lundamiljö.

Svenska som andraspråk för lärare på gymnasiet, 90HP (1-90HP)Anmäl dig här!


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Kursen planeras att ges på halvfart (50%), men de sista 45 hp kan komma att ges på 75% kopplat till avslut av pågående anslagsperiod för Lärarlyftet. Vi håller alla deltagare uppdaterade av denna process löpande under kursens gång.
 
Denna kurs från Nordiska språk, Språk- och litteraturcentrum, vid Lunds universitet erbjuds dig som undervisar eller kommer att undervisa i svenska som andraspråk i svenska för invandrare utan att vara behörig. 
Kursen kan även läsas av andra lärare utan att ge behörighet under särskilda former. Kontakta oss om du har frågor om att läsa kursen utan att få behörighet.

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till undervisande lärare som saknar behörighet i svenska som andra språk i svenska för invandrare. Du kan också läsa kursen utan att få behörighet genom godkännande av huvudman och ansökan om statsbidrag.

Huvudmannen måste godkänna deltagandet via särskild blankett - som finns att ladda ner på Skolverkets hemsida.

För mer information hänvisar vi till Skolverkets hemsida.
 

KURSENS INNEHÅLL

Med utgångspunkt i språkvetenskaplig och didaktisk forskning om andraspråksinlärning syftar kursen till att ge de blivande SvA-lärarna goda kunskaper i hur utbildningen i svenska som andraspråk kan planeras och genomföras. Deltagaren ges kunskap om, och verktyg för, hur en inkluderande och språkutvecklande undervisning i svenska som andraspråk kan organiseras och bedrivas i en heterogen lärandemiljö. Vidare ges deltagaren kunskap inom områden som är centrala för undervisningen i svenska som andraspråk såsom det mångkulturella och flerspråkiga samhället, svenska språket i ett typologiskt perspektiv och fonetik ur ett andraspråksperspektiv. Vidare behandlas i kursen språkinlärning, läs- och skrivutveckling i ett andraspråk – inklusive läs- och skrivsvårigheter – liksom bedömning och respons, språkutvecklande arbete för nyanlända elever samt litteraturdidaktik. Särskilt fokus läggs även på hur SvA-läraren kan stödja utveckling av elevens egna skrivande då detta erfarenhetsmässigt kan vara en stor utmaning hos eleverna.  

Kursen är uppdelad i 14 delkurser.

Termin 1

Skolämnet svenska som andraspråk, flerspråkighet och akademiskt skrivande

Termin 2

Svenska språket i ett andraspråksperspektiv och skriftlig språkfärdighet för SvA-läraren

Termin 3

Andraspråksinlärning hos skolungdomar och vuxna, språkundervisning för nyanlända elever, digitala perspektiv i SvA-undervisningen

Termin 4

Elevers läs- och skrivinlärning, didaktiska perspektiv på ordinlärning, elevers skriftliga produktion – analys och respons

Termin 5

Uttalsundervisning i teori och praktik och betygsättning och bedömning

Termin 6

Didaktiska perspektiv på andraspråksläsaren

 

UNDERVISNINGSFORM OCH EXAMINATION

Utbildningen ges helt på distans. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till dator med nätuppkoppling. De olika delkurserna examineras genom skriftlig hemtentamen samt genom muntliga och skriftliga uppgifter inom ramen för undervisningen.

Kursplan hittar du här. Institutionens kurshemsida finns här.

 

VALIDERING

Från och med VT 2015 har du som är antagen till Lärarlyftet möjlighet att tillgodoräkna dig högskolepoäng genom validering av kunskaper och färdigheter från tidigare studier och yrkesverksamhet. Med validering menas kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs som du är antagen till. Tillgodoräknandet avser hel kurs eller del av kurs. Detta innebär att om du i praktiken anser att du redan har kunskaper eller färdigheter som beskrivs i lärandemålen kan du be att få dem utvärderade – validerade. På så sätt kan du tillgodoräkna dig ett visst antal högskolepoäng inom kursen och därmed läser du enbart resterande delarna. Om du inte får dina kunskaper validerade får du läsa hela kursen.

Mer information om hur du går till väga för att ansöka om validering får du efter att du har blivit antagen.

 

Anmälan

Anmälningskod: LU-5852L
Kurskod: LLYU80

Du anmäler dig via anmälningsknappen ovan eller via www.antagning.se. Anmälan är öppen 15 september - 16 oktober. Vi tar även in sena anmälningar fram till kursstart.

Start- och slutdatum

januari 2024 - januari 2027

Studietakt

Planerad halvfart (50%). Kan bli blandad fart 1-45 hp (50%), 46-90 hp (75%)

Undervisningsform

Kursen ges på distans med stöd av en nätbaserad lärplattform.

Frågor om kursinnehåll

Lena Larsson, Språk- och litteraturcentrum

Studievägledning

Marina Hansson, studievägledare
Tlfn: 046-222 84 60
 
Frågor om behörighet och urval
UHR Antagningsservice
Tlfn: 0771-550720
 

Frågor om regelverk, statsbidrag, lärarlegitimation

Skolverkets upplysningstjänst
Tlfn: 08-527 332 00

Övriga frågor

Lund University Commissioned Education
lararlyftet@education.lu.se


 
 
 
   
Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.