Konst, kultur och hälsa, 7,5 HP

KONST, Kultur och hälsa, 7,5 hp kvartsfart


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

I samarbete med Primärvården i Region Skåne arrangerar Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet en kurs om konst, kultur och estetik som resurs inom vård och omsorg. Kursen vänder sig till personal inom hälsa, vård och omsorg, socialt arbete och vid kulturinstitutioner. Deltagare i uppdragsutbildning måste utses av sin arbetsgivare.  

KURSENS SYFTE

Syftet med utbildningen är att ge de studerande fördjupande kunskaper om konst, kultur och estetik som resurs inom hälso-, vård- och omsorgsarbete. Stor vikt läggs vid ny vetenskaplig forskning om hur engagemang i konstarterna kan främja hälsa, välbefinnande, läkande och rehabilitering. Kursen anlägger såväl medicinska som humanistiska perspektiv på människan och hennes förmåga at skapa och uppleva skönhet och mening i en hälso- och vårdkontext. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment
 

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till personal inom vård och socialt arbete samt personal och vid kulturinstitutioner. Deltagare i uppdragsutbildning måste utses av sin arbetsgivare.

 

KURSENS INNEHÅLL

Kursen ger teoretisk förståelse och praktisk kunskap inom fältet konst, kultur och hälsa, utifrån medicinska och humanistiska perspektiv. Innehållet omfattar historiska perspektiv på kultur och hälsa, nutida forskningsrön om konstarternas effekter på hälsa, välbefinnande, läkande och rehabilitering, olika metoder för att mäta sådana effekter, samt medicinska och filosofiska perspektiv inom fältet. Kursen ger kunskap och erfarenhet i att både utöva och uppleva olika konstformer, såsom bildkonst, musik, litteratur samt dans och rörelse.  
 
Ett viktigt fokus är hur skapande och estetiska upplevelser praktiskt kan förmedlas i olika sammanhang, både i vårdmiljöer, på kulturinstitutioner och i vardagen. Kursen tar också upp den estetiska upplevelsens särart samt aspekter som skönhet, mening, närvaro, tolkning och inlevelser. Vidare berör kursen pedagogik, vägledning, gruppdynamik, projektutvärdering samt etiska frågeställningar.  
 
Kursens upplägg och innehåll reflekterar utvecklingen inom kultur och hälsa-fältet de senaste åren i Sverige, i Norden och internationellt. En stor mängd vetenskapliga studier, liksom rapporter från Världshälsoorganisationen och andra aktörer, har visat på konstarternas och kulturens reella och potentiella roll för hälsa och välbefinnande och därmed också för samhällsekonomin. I Sverige, Danmark och Norden i övrigt har flera regioner nu inrättat permanenta insatser för att utveckla och implementera kultur och hälsa-perspektiven inom hälsa, vård och omsorg, bland annat med fokus på mental hälsa och främjande av folkhälsa. Kursen förmedlar kunskaper och färdigheter som behövs för att förverkliga detta syfte.  
 

KURSENS LÄRARE

  • Anders Ohlsson, professor i litteraturvetenskap, Lunds universitet 
  • Birgit Ærenlund Bundesen, överläkare vid Psykiatrisk center Amager, Köpenhamn
  • Eva Bojner Horwitz, professor i Musik och hälsa vid Akademin för musik, pedagogik och samhälle, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, affilierad till Inst. för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
  • Peter Bjørn Franceschi, bildkonstnär, Psykiatrisk center Amager, Köpenhamn  
  • Stine Lindahl Jacobsen, docent i musikterapi, Aalborg Universitet 

 

 

Kurstillfällen VT 2022:

Datum publiceras under hösten.      

Plats:

Helgonavägen 3 Entré D,  223 62 Lund 

Antal deltagare och avgift: 
Vid färre än 18 deltgare ställs kursen in. Avgiften per deltagare är 11 000 kr exkl. moms. 

Sista anmälningsdag: 
Invänta information. Anmälan är bindande. 
 
Kontakt kursledare och examinator:
Max Liljefors, professor i konsthistoria och visuella studier, Lunds universitet.
Tfn 046 - 222 - 8394. 
max.liljefors@kultur.lu.se
 
Kontakt kursledare:
Anita Jensen, kultur- och hälsostrateg, PhD, Centrum för primärvårdsforskningen, Region Skåne.
Tfn: 0724 - 67 - 28 - 93. 
anita.jensen@skane.se
 
 
Kontakt gällande intresseanmälan: 
Emma Tullberg, Avdelningen för uppdragsutbildning vid Lunds universitet.
Tfn 073 - 063 - 0327.  
emma.tullberg@fsi.lu.se
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.