Studiehandleda på modersmål, 7,5 hp

STUDIEHANDLEDA PÅ MODERSMÅL, 7,5 HP


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Denna distanskurs riktar sig till dig som är studiehandledare i grundskolan eller gymnasiet. Kursen innehåller kunskap och förståelse för hur en omsorgsfullt utarbetad studiehandledning i enlighet med kurs- och ämnesplaner kan förbättra de nyanlända och flerspråkiga elevernas lärande i alla ämnen. Vidare behandlas hur ett interkulturellt förhållningssätt i undervisningen kan skapa pedagogiska fördelar i heterogena lärandemiljöer. I kursen belyses också hur egna attityder och förhållningssätt påverkar de flerspråkiga elevernas utveckling och lärande. 

MÅLGRUPP

Den här kursen vänder sig till dig som är studiehandledare på modersmål inom någon av de obligatoriska skolformerna samt gymnasiet. För att delta i utbildningen krävs kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.

KURSINNEHÅLL

Kursen innehåller tre områden. Den inledande delen av varje område ger de studerande en teoretisk bakgrund som bearbetas med diskussions- och reflektionsfrågor i syfte att uppmuntra till fördjupade samtal om kursinnehållet för att öka lärandeprocessen. I den avslutande delen av varje område kommer innehållet att bearbetas utifrån en praktisk och verklighetsnära infallsvinkel.

I det första området behandlas vikten av studiehandledning, styrdokument och regelverk i svensk skola samt skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag. Vidare behandlas hur skolpersonalens attityd och förhållningssätt påverkar de flerspråkiga och nyanlända elevernas lärande. Genom övningar och diskussionsfrågor erbjuds verktyg för att se kopplingen mellan det dagliga arbetet och de nationella styrdokumenten.

I det andra området behandlas relationen mellan vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk samt möjligheter att förbättra elevernas förutsättningar för parallell språk- och kunskapsutveckling. Vidare ges kunskap om vilken roll studiehandledaren har i de flerspråkiga elevernas utveckling mot de mål som anges i läro- och kursplaner. Även kunskap om olika didaktiska modeller och perspektiv samt hur studiehandledaren kan hjälpa de flerspråkiga eleverna mot en studieteknik som främjar lärandet ingår.

I det tredje området behandlas hur samarbetet mellan modersmålslärare, studiehandledare och klass- och ämneslärare kan organiseras. Området innehåller även en introduktion till olika framgångsrika arbetssätt. Även här ges möjligheter för erfarenhetsutbyte för att analysera kring hur olika arbetssätt hjälper de flerspråkiga eleverna att nå kunskapsmålen. Detta område innehåller också en introduktion till digitala verktyg som kan användas i studiehandledningen.

Kursen avslutas med examination i form av hemtentamen.

LÄRANDEMÅL

Deltagaren ska efter fullgjord kurs ha kunskap om

 • Styrdokument och regelverk i svensk skola inklusive skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag
 • Hur studiehandledarens roll ger förutsättningar för flerspråkiga och nyanlända elever att utvecklas mot målen i läroplanen och kursplanen
 • Inkluderande och interkulturellt förhållningssätt
 • Hur attityder och förhållningssätt påverkar elevens utveckling och lärande 
 • Olika lärandemodeller, perspektiv och studietekniker
 • Hur skolan skapar förutsättningar för parallell språk- och kunskapsutveckling
 • Relationen mellan vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk
 • Digitala verktyg och fjärrundervisning
 • Samarbetsformer mellan ämneslärare, klasslärare och studiehandledare

UPPLÄGG

Kursen är en heldistanskurs med virtuella möten och handledning via Skype. Kursen startar med en premodul där deltagarna introduceras till de tekniska verktyg som används på kursen. Kompetensutvecklingen motsvarar 7,5 hp och ges på kvartsfart. Deltagarna väljer att delta i utbildningen för intyg eller för högskolepoäng. I de fall deltagare önskar genomföra utbildningen som en poänggivande kurs tillkommer examinationsuppgifter som genomförs efter slutet av kursperioden. För intyg krävs att deltagaren:

 • genomför och redovisar uppgifter kopplade till den egna verksamheten
 • deltar aktivt i diskussioner på webbplattformen
 • läser och bearbetar kurslitteraturen

För deltagare som genomför kompetensutvecklingen som en poänggivande kurs krävs för betyg att deltagaren utöver ovanstående genomför skriftliga examinationsuppgifter på kurslitteraturen.

Förkunskaper

Kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå

Kursstarter

September
Oktober
November

Undervisningform

Distanskurs

Studietakt

Kvartsfart och pågår i 6 månader

Sista anmälningsdag

8 juni 2018

Pris per deltagare

Kursen finansieras av Skolverket

Kontakt

Florencia Aguilera, projektkoordinator
florencia.aguilera@education.lu.se
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.