Undervisa i modersmål, 7,5 hp

UNDERVISA I MODERSMÅL, 7,5 HP


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Denna distanskurs riktar sig till dig som är modersmålslärare. Kursen innehåller kunskap och förståelse för hur en språkutvecklande modersmålsundervisning av hög kvalitet kan förbättra nyanlända elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen. Som deltagare får du kunskap och verktyg för hur en språkutvecklande modersmålsundervisning kan bedrivas i en heterogen lärandemiljö, med fokus på flerspråkiga elevers lärande och kunskapsutveckling i samtliga av skolans ämnen. Kursens upplägg skapar möjlighet att i gruppsamtal aktivt diskutera innehållet i kurslitteraturen utifrån din roll som modersmålslärare. Innehållet är uppdelat i tre huvudområden som alla innegåller diskussions- och reflektionsfrågor. 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som arbetar som modersmålslärare i någon av de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan. Utbildningen erbjuds till modersmålslärare (inklusive modersmålslärare som undervisar i något av de nationella minoritetsspråken). För att delta i utbildningen krävs att deltagarna har kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.

KURSINNEHÅLL

Kursen innehåller tre huvudsakliga område. Den inledande delen av varje område ger dig en teoretisk bakgrund som bearbetas med diskussions- och reflektionsfrågor. I den avslutande delen av varje område kommer innehållet att bearbetas utifrån en praktisk och verklighetsnära vinkel där det uppmuntras till reflektion över hur de nyvunna kunskaperna bäst implementeras i din egen undervisning.

I det första området  behandlas vikten av modersmålsundervisning, styrdokument och regelverk i svensk skola samt skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag. Genom övningar och diskussionsfrågor utvecklas förmågan att i den dagliga undervisningen se på flerspråkigheten och modersmålsundervisningen som en berikande resurs.

Det andra området ger en introduktion till hur en språk- och kunskapsutvecklande modersmålsundervisning utformas utifrån de flerspråkiga och nyanlända elevernas individuella förutsättningar och behov.  Det erbjuds även möjlighet att utifrån kurslitteratur och diskussionsunderlag analysera hur modersmålsundervisningen påverkar de nyanlända och flerspråkiga elevernas lärande samt språk- och kunskapsutveckling. Vidare introduceras hur digitala verktyg kan användas i en språkutvecklande undervisning samt hur fjärrundervisning kan bedrivas.

I det tredje området behandlas skolans olika texttyper, vad som är utmärkande för dessa och hur texttyper kan vara kulturellt betingade. I detta område ingår en introduktion till textkunskap och textanalys ur ett kontrastivt perspektiv med övningar för att omsätta den nyvunna kunskapen i den egen undervisning.

Kursen avslutas med examination genom hemtentamen.                                

LÄRANDEMÅL

Deltagaren ska efter fullgjord kurs ha kunskap om

  • Hur modersmålsundervisningen skapar förutsättningar för flerspråkiga elever att nå de mål som anges i läroplanen
  • Relevanta styrdokument och regelverk inom svensk skola inkluderande skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag
  • Flerspråkighet som en resurs
  • Olika didaktiska modeller och arbetssätt för att främja lärande
  • Texttyper och textanalys med konstrativa inslag mellan svenska och modersmålet
  • Digitala verktyg och fjärrundervisning

UPPLÄGG

Kursen är en heldistanskurs med virtuella möten och handledning via Skype. Kursen startar med en premodul där deltagarna introduceras till de tekniska verktyg som används på kursen. Kompetensutvecklingen motsvarar 7,5 hp och ges på kvartsfart. Deltagarna väljer att delta i utbildningen för intyg eller för högskolepoäng. I de fall deltagare önskar genomföra utbildningen som en poänggivande kurs tillkommer examinationsuppgifter som genomförs efter slutet av kursperioden. För intyg krävs att deltagaren:

  • genomför och redovisar uppgifter kopplade till den egna verksamheten
  • deltar aktivt i diskussioner på webbplattformen
  • läser och bearbetar kurslitteraturen

För deltagare som genomför kompetensutvecklingen som en poänggivande kurs krävs för betyg att deltagaren utöver ovanstående genomför skriftliga examinationsuppgifter på kurslitteraturen.

Förkunskaper

Kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå

Kursstarter

September
Oktober
November

Undervisningsform

Distanskurs

Studietakt

Kvartsfart och pågår i 6 månader

Sista anmälningsdag

8 juni 2018

Pris per deltagare

Kursen finansieras av Skolverket

Kontakt

Florencia Aguilera, projektkoordinator
florencia.aguilera@education.lu.se
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.