Att använda barnkonventionen i praktiken - Grundkurs för yrkesverksamma

ATT ANVÄNDA BARNkonventionen I PRAKTIKEN - GRUNDKURS föR yrkesverksamma


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Sverige har sedan ratificeringen av barnkonventionen 1990 förbundit sig att följa barnkonventionen. Sedan barnkonventionen blev svensk lag 2020 har fokus på barns rättigheter fått ytterligare uppmärksamhet, vilket också väcker frågor kring vad barnkonventionen som lag betyder i praktiken och för den egna verksamheten. Med beslutet att göra barnkonventionen till svensk lag framträder också komplexiteten i tolkningen och tillämpningen av barnets rättigheter och därmed synliggörs och aktualiseras nya kunskapsbehov i offentlig verksamhet.

Målgrupp

För att barnets bästa ska genomsyra beslut i praktiken krävs det att aktörer, som arbetar direkt eller indirekt med barn, ökar sin kunskap genom utbildning och får stöd i att förstå och tillämpa barnkonventionen i praktiken, och i relation till annan central kunskap om exempelvis barns behov och det handlingsutrymme som inryms i den egna yrkesrollen. Våra utbildningar inom barnets rättigheter vänder sig till yrkesverksamma inom organisationer, myndigheter och kommunal förvaltning som fattar beslut som rör barn som grupp eller som individer eller vars arbete påverkar barns villkor. 

Vårt erbjudande

Genom våra utbildningar och processtöd bidrar vi dels till att öka kunskapen om barnkonventionen och dess tillämpning och dels till att initiera eller stärka pågående förändringsprocesser, som syftar till att barnrättsperspektivet ska genomsyra all verksamhet.

När barnkonventionen är inkorporerad i svensk lag finns ett behov att samla och säkerställa kvaliteten på utbildningsinsatser som syftar till att kompetensutveckla aktörer inom barnets rättigheter i regionen och nationellt. Genom våra utbildningsinsatser bidrar vi och våra partners till ett växande kunskapscentrum i regionen, där samverkan mellan olika aktörer inom barnets rättigheter kan dra nytta av varandra i långsiktiga nätverk och samarbeten. Denna kurs är utarbetad av forskare vid Barnrättsinstitutet vid Lunds universitet och syftar till att ge ökad förståelse för arbete utifrån barnkonventionen, vad det kan innebära rättsligt, men också bidra till förståelse för utmaningar i arbetet. Kursen lyfter och diskuterar såväl möjligheter som kritiska perspektiv och utmaningar med barnkonventionen som lag i praktiken. 

Innehåll

Genom Barnrättsinstitutet erbjuds föreläsare från skilda vetenskapsgrenar (utvecklingspsykologi, socialmedicin och hälsopolitik, rättssociologi samt socialt arbete) som bidrar med kunskap utifrån rättsliga, psykologiska, medicinska, organisatoriska och professionella perspektiv i relation till barnkonventionen. Kursen är en tvärvetenskaplig kurs på grundnivå och öppen för yrkesverksamma som fattar beslut som rör barn och behöver kunna reflektera kring innebörden och betydelsen av ett barnrättsperspektiv i den egna organisationens planer, beslut och löpande arbete. Kursen består av 6 stycken föreläsningar à 2 timmar. I föreläsningarna kan också seminarieliknande diskussioner ingå där deltagarna ges möjlighet att reflektera över frågor och eventuella dilemman i relation till sitt yrkesfält.     

Exempel på lärandemål som kan uppnås efter genomgången utbildning:

  • ha grundläggande kunskap om barnkonventionens innehåll med fokus på huvudprinciperna och den rättsliga utvecklingen i Sverige  
  • kunna förstå och reflektera kring det egna handlingsutrymmet i sin yrkesroll och i relation till barnkonventionen 
  • kunna förstå och analysera barns utveckling med fokus på små barns grundläggande behov för att beakta barnens rätt att höras och ha inflytande vid beslutsfattande 
  • kunna uppmärksamma och analysera bristande hälsa hos barn i olika åldrar
  • kunna förstå och analysera tolkningsdilemman som kan uppstå i praktiken när olika rättigheter och lagar ska tolkas och vägas mot varandra  
  • ha kunskap om implementeringsprocesser och betydelsen av organisatoriska aspekter när nya arbetssätt introduceras

Föreläsningar 1 till 3 ingår i Del 1 och föreläsningar 4 till 6 ingår i Del 2 :

1.Introduktion till kursen och barnkonventionen: Föreläsningen inleds med att kursens struktur och upplägg presenteras. Därefter ges en  introduktion till barnkonventionens innehåll med fokus av huvudartiklarna, och den rättsliga utvecklingen i Sverige där barnkonventionen är lag sedan 2020. Betydelsen av barnkonventionen som lag i praktiken diskuteras och vad vi inte vet om vad det innebär.  

2.Barns rätt till liv, hälsa och utveckling - vad krävs av yrkesverksamma? Föreläsningen syftar till att fokusera på barns sociala utsatthet där ohälsa är ett samhällsområde som kan bearbetas utifrån ett konsekvent barn- och barnrättsperspektiv. Fokus är också hur professionella aktörer och vården kan bli bättre på att upptäcka och uppmärksamma bristande hälsa hos barn i olika åldrar.

3.Barnets utveckling och barns grundläggande behov: Föreläsningen relateras till artikel 12 i barnkonventionen om barnets rätt att höras och dess inflytande i relation till ålder. Fokus i föreläsningen ligger på vilka behov som utmärker små barn. 

4.När barns rättigheter ska omsättas i handling - utmaningar i praktiken: Föreläsningen lyfter och diskuterar några centrala begrepp såsom t.ex. barns rättigheter, rättssäkerhet, delaktighet och barnets bästa. Vad innebär begreppen i praktiken och i relation till varandra? Vilka tolkningsdilemman kan uppstå i praktiken? Hur kan man förstå barnets bästa som ett rättsligt begrepp respektive som en bedömning baserad på enskilda fallet utifrån professionell kompetens? Detta är exempel på frågor som diskuteras under detta kurstillfälle.

5.Implementering av nya arbetsmodeller - barnkonventionen ur ett organisatoriskt och rättssociologiskt perspektiv: Föreläsningen belyser vilken betydelse organisatoriska faktorer har för barnkonventionens implementering. 

6.Handlingsutrymme i yrkesrollen - barnkonventionen som redskap för yrkesverksamma: Föreläsningen fokuserar på att få deltagarna att reflektera kring vad barnkonventionen betyder för dem på arbetsplatsen och vilka möjligheter och utmaningar de har i sina egna arbeten.  

 

 

 

Förkunskaper: Kursen ges som grundkurs online.

Kursperiod: VT 2021.

Online mötestillfällen: 6, 13 , 20 och 27 april samt den 4 och 11 maj 2021.  

Föreläsningsserie: Del 1 Fokus förutsättningar och Del 2 Fokus Barnkonventionen i praktiskt arbete.
 
Deltagaravgift: 8 500 kr exkl. moms. Anmälan är bindande. Vid mindre än 30 deltagare ställs kursen in. Max antal deltagare är 50.  
 

Kontakt

Emma Alfredsson, projektledare
Lund University Commissioned Education

+46 46 222 07 39 emma.alfredsson@education.lu.se

eller

Emma Tullberg, kundansvarig
Lund University Commissioned Education

+46 73 063 03 27  emma.tullberg@fsi.lu.se

Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.